Zamówienia publiczne w świetle znowelizowanych przepisów prawnych

Odbiorcy szkolenia:
Pracownicy odpowiedzialni za wybór trybu, realizację i dokumentowanie procedur zamówień publicznych:

 • przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego,
 • przedstawiciele administracji rządowej,
 • przedstawiciele państwowych jednostek organizacyjnych.

Czas trwania:
1 dzień - zajęcia prowadzone w formie wykładu

Nabywane umiejętności:

 • zapoznanie się z zasadami prawidłowego przeprowadzenia przetargów,
 • umiejętności stosowania przepisów dotyczących zamówień publicznych zgodnie z najnowszymi nowelizacjami ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 20.02.2013,
 • skuteczne zabezpieczenie umów przetargowych,
 • umiejętności praktyczne, wymiana doświadczeń - kameralna grupa szkoleniowa.

Program i zakres szkolenia:

I część - teoretyczna

 • główne zasady udzielania zamówień publicznych,
 • warunki udziału w postępowaniu przetargowym,
 • tryby udzielania zamówień publicznych - jak dokonać wyboru?
  • przetarg nieograniczony,
  • przetarg ograniczony,
  • negocjacje z ogłoszeniem,
  • negocjacje bez ogłoszenia,
  • dialog konkurencyjny,
  • dialog techniczny,
  • zamówienie z wolnej ręki,
  • zapytanie o cenę,
  • licytacja elektroniczna,
 • specyfikacja istotnych warunków zamówienia po nowelizacji,
  • wymagania dotyczące specyfikacji,
  • zmiany dotyczące zatrudniania podwykonawców,
  • przynależność do grupy kapitałowej,
  • kryteria oceny ofert,
  • niedozwolone zapisy w SIWZ
 • obowiązki i uprawnienia zamawiającego,
 • przesłanki wykluczenia wykonawców w świetle nowych przepisów,
  • nienależycie wykonujących zamówienie,
  • powiązanych kapitałowo,
 • dokumenty obligatoryjne,
 • dynamiczny system zakupów,
 • zielone zamówienia publiczne,
 • wyłączenie obowiązku stosowania PZP,
 • odpowiedzialność za naruszenie przepisów PZP,
 • planowane zmiany w zakresie aktów wykonawczych do ustawy PZP.

II część - praktyczna

 • jak poprawnie zrealizować proces zamówienia publicznego?
 • jak wybrać najkorzystniejszą ofertę?
 • sporządzanie umów dotyczących zamówień publicznych,
 • unieważnienie postępowania o zamówienie publiczne,
 • środki ochrony prawnej w Prawie zamówień publicznych,
 • najczęstsze błędy w zamówieniach publicznych,
 • jak postępować w przypadku rażąco niskiej ceny?
 • jak zabezpieczyć poprawność wykonania umowy?
 • kary dla wykonawców za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia uprawnienia zamawiającego.

W przypadku zainteresowania przeprowadzeniem szkolenia, zapraszamy do wypełnienia formularza kontaktowego.