Umowy najmu w galeriach handlowych a stan epidemii

publikacja: 2020-04-01, sekcja: prawo cywilne

Z powodu ogłoszenia stanu epidemii w Polsce wprowadzono zakazy dotyczące prowadzenia określonych działalności w galeriach handlowych, w których powierzchnia sprzedaży przekracza 2000m2. Wprowadzone zakazy prowadzenia określonych działalności np. handlu odzieżą, wykonywania usług kosmetycznych, doprowadziły najemców lub dzierżawców do całkowitego lub częściowego spadku uzyskiwanych przychodów. W związku z  powyższym w życie weszła ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. W przedmiotowym akcie prawnym znajdują się przepisy odnoszące się do umów najmu oraz dzierżawy w galeriach handlowych.

Stosownie powołanej ustawy ustanowiono, że:

  1. W okresie obowiązywania zakazu prowadzenia działalności w obiektach handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2 zgodnie z właściwymi przepisami, wygasają wzajemne zobowiązania stron umowy najmu, dzierżawy lub innej podobnej umowy, przez którą dochodzi do oddania do używania powierzchni handlowej (umowy).  
  2. Uprawniony do używania powierzchni handlowej (uprawniony) powinien złożyć udostępniającemu bezwarunkową i wiążącą ofertę woli przedłużenia obowiązywania umowy na dotychczasowych warunkach o okres obowiązywania zakazu przedłużony o sześć miesięcy; oferta powinna być złożona w okresie trzech miesięcy od dnia zniesienia zakazu. Postanowienia ust. 1 przestają wiązać oddającego z chwilą bezskutecznego upływu na złożenie oferty.

Taka regulacja uprawnia najemców do nieuiszczenia na rzecz wyjmujących opłat za lokal w/w okresie. Jednocześnie nakłada na uprawnionych odpowiedni obowiązek, który warunkuje brak opłat z tytułu czynszu we wskazanym okresie. Może również prowadzić do podjęcia próby rozwiązania umowy, która jest niekorzystna dla strony. W tej wyjątkowej sytuacji, należy również pamiętać o wynajmujących którzy będą podejmować działania zmierzające do porozumienia się z najemcami w zakresie opłat z tytułu czynszu, albowiem właściciele galerii zobowiązani są m.in. do ponoszenia szeroko rozumianych kosztów związanych z utrzymaniem budynku czy też spłat rat kredytowych. W tym zakresie właściciele galerii mogą podjąć próby zawarcia stosownego porozumienia z bankiem lub innym właściwym podmiotem który związany jest z obsługą budynku.

W przypadku nasuwających się wątpliwości w zakresie interpretacji przepisów przedmiotowej ustawy, pojawienia się sporów dot. umów najmu czy dzierżawy w galeriach handlowych, konieczności sporządzenia odpowiedniego pisma, podjęcia prób negocjacji, zachęcamy Państwa do kontaktu z kancelarią za pośrednictwem formularza dostępnego na naszej stronie internetowej.

-----
Zapraszamy do przeczytania innych artykułów z sekcji prawo cywilne oraz kontaktu z naszymi prawnikami.
Kancelaria świadczy także porady prawne przez Internet, zapraszamy do wypełnienia bezpłatnego formularza wyceny usługi.