Postępowanie likwidacyjne

Najczęstszym typem prowadzonego postępowania upadłościowego jest postępowanie obejmujące likwidację masy upadłości. Głównym celem takiego postępowania jest sprzedaż majątku upadłego w celu maksymalnego zaspokojenia jego wierzycieli. Preferowana jest sprzedaż całego przedsiębiorstwa, co często pozwala na odtworzenie miejsc pracy oraz jest najbardziej efektywne z punktu widzenia sprawności postępowania upadłościowego. Niestety często taki scenariusz jest niemożliwy, ponieważ wnioski o ogłoszenie upadłości są składane zbyt późno.

W postępowaniu obejmującym likwidację masy upadłości, zarząd nad majątkiem upadłego obejmuje syndyk. Zgodnie z przepisami prawa, po ustanowieniu syndyk niezwłocznie obejmuje majątek upadłego, zarządza nim, zabezpiecza go przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub zabraniem go przez osoby postronne oraz przystępuje do jego likwidacji.

Celem syndyka co do zasady nie jest prowadzenie przedsiębiorstwa upadłego - syndyk powoływany jest na etapie, na którym sąd ocenił, że najlepszym sposobem zaspokojenia wierzycieli jest sprzedaż przedsiębiorstwa upadłego a nie jego restrukturyzacja w toku postępowania układowego. Co więcej, aby prowadzić przedsiębiorstwo upadłego powyżej 3 miesięcy syndyk musi uzyskać zgodę rady wierzycieli lub sędziego komisarza.

Należy podkreślić, że także w postępowaniu obejmującym likwidację majątku syndyk nie zastępuje zarządu upadłego. Zarząd upadłego nadal funkcjonuje, funkcjonują także jego inne organy statutowe (np. rada nadzorcza).

Podobnie jak w przypadku postępowania z możliwością zawarcia układu, wierzytelności powstałe przed datą ogłoszenia upadłości nie mogą być zaspokajane z funduszy masy upadłości. Aby zabezpieczyć swoje interesy, wierzyciele powinni zgłosić swoje wierzytelności do sędziego-komisarza zgodnie w trybie przewidzianym w art. 239 i nast. ustawy - Prawo upadłościowe i naprawcze na adres i sposób wskazany w obwieszczeniu sądu.