Postępowanie układowe

W postępowaniu upadłościowym z możliwością zawarcia układu zarząd mieniem wchodzącym w skład masy upadłości sprawuje upadły pod nadzorem nadzorcy sądowego, chyba że sąd ustanowił zarządcę. Sąd ustanawia zarządcę, jeżeli upadły nie daje rękojmi należytego sprawowania zarządu.

Rolą nadzorcy sądowego jest wykonywania zadań określonych w ustawie - Prawo upadłościowe i naprawcze, a w szczególności sprawdzanie czy majątek upadłego jest odpowiednio zabezpieczony, kontrolowanie jego czynności oraz wydawanie zgody na wykonywanie zadań przekraczających zakres zwykłego zarządu.

Należy wskazać, że w postępowaniu upadłościowym z możliwością zawarcia układu przedsiębiorstwo upadłego co do zasady funkcjonuje normalnie, a codzienny nadzór nad jego pracą pełni zarząd upadłego. Natomiast wierzytelności powstałe przed datą ogłoszenia upadłości nie mogą być zaspokajane z mocy prawa. Wierzyciele powinni zgłosić swoje wierzytelności do sędziego-komisarza zgodnie w trybie przewidzianym w art. 239 i nast. ustawy - Prawo upadłościowe i naprawcze na adres i sposób wskazany w obwieszczeniu sądu.