Przedawnienie roszczeń odszkodowawczych z umowy ubezpieczenia

publikacja: 2017-12-06, sekcja: prawo cywilne

 

Do kancelarii zgłaszają się często klienci z wątpliwościami dotyczącymi tego czy roszczenie jest już przedawnione. Obiekcje te dotyczą między innymi przedawnienia roszczeń z umowy ubezpieczenia i zasadniczo sprowadza się do odpowiedzi na pytanie jak długo można domagać się od ubezpieczyciela zapłaty odszkodowania. Umowa ubezpieczenie jest szczególnym przypadkiem, w którym w zależności od okoliczności sprawy bieg terminu przedawnienia może być różny. Poniżej wskazuję, jak liczyć przedawnienie roszczeń odszkodowawczych z umowy ubezpieczenia.

Termin przedawnienia

Zasadą jest, że roszczenia z umowy ubezpieczenia przedawniają się z upływem lat trzech. Wyjątkiem od powyższej sytuacji roszczenie z umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. W przypadku ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej roszczenie poszkodowanego do ubezpieczyciela o odszkodowanie lub zadośćuczynienie przedawnia się z upływem terminu przewidzianego dla tego roszczenia w przepisach o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną czynem niedozwolonym lub wynikłą z iewykonania bądź nienależytego wykonania zobowiązania. Ustawodawca odwołuję się więc tutaj do art. 442 ze zn. 1 KC  zgodnie z przepisami roszczenie o naprawienie szkody wyrządzonej czynem niedozwolonym ulega przedawnieniu z upływem lat trzech od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się albo przy zachowaniu należytej staranności mógł się dowiedzieć o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia. Jednakże termin ten nie może być dłuższy niż dziesięć lat od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie wywołujące szkodę. Dalej należy wskazać, że jeżeli szkoda wynikła ze zbrodni lub występku, roszczenie o naprawienie szkody ulega przedawnieniu z upływem lat dwudziestu od dnia popełnienia przestępstwa bez względu na to, kiedy poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia. W razie wyrządzenia szkody na osobie, przedawnienie nie może skończyć się wcześniej niż z upływem lat trzech od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia. Dodatkowo przedawnienie roszczeń osoby małoletniej o naprawienie szkody na osobie nie może skończyć się wcześniej niż z upływem lat dwóch od uzyskania przez nią pełnoletności.

Przerwanie biegu przedawnienia

Należy jednak zauważyć, co ważne dla osób poszkodowanych, że bieg przedawnienia roszczenia o świadczenie do ubezpieczyciela przerywa się przez zgłoszenie ubezpieczycielowi tego roszczenia lub przez zgłoszenie zdarzenia objętego ubezpieczeniem. Bieg przedawnienia rozpoczyna się na nowo od dnia, w którym zgłaszający roszczenie lub zdarzenie otrzymał na piśmie oświadczenie ubezpieczyciela o przyznaniu lub odmowie świadczenia.

Przykład:

Dnia 20 stycznia 2015 r. miała miejsce kolizja drogowa, której uczestnikiem była pani Alina a sprawcą zdarzenia był kierujący pan Jan.  Pan Jan uderzył swoim samochodem w samochód pani Aliny. Wyniku zdarzenia uszkodzony został pojazd pani Aliny. Pani Alina zgłosiła szkodę do ubezpieczyciela sprawy kolizji w dniu 27 stycznia 2015 r. W dniu 26 lutego 2015 r. pani Alina odebrała pisemną decyzję ubezpieczyciel o odmowie wypłaty jakiegokolwiek odszkodowania z tego tytułu. 

Od jakiego dnia rozpocznie się bieg przedawnienia roszczenia? Zgodnie z przepisami bieg przedawnienia rozpoczyna się na nowo od dnia w którym zgłaszający roszczenie lub zdarzenie otrzymał na piśmie oświadczenie ubezpieczyciela o przyznaniu lub odmowie świadczenia – wyżej wskazanym przypadku bieg przedawnienia rozpocznie się na nowo w dniu 26 lutego 2015 r.

 

-----
Zapraszamy do przeczytania innych artykułów z sekcji prawo cywilne oraz kontaktu z naszymi prawnikami.
Kancelaria świadczy także porady prawne przez Internet, zapraszamy do wypełnienia bezpłatnego formularza wyceny usługi.