Lista wierzytelności w postępowaniu upadłościowym

publikacja: 2017-12-04, sekcja: prawo gospodarcze

Wydanie przez Sąd postanowienia o ogłoszeniu upadłości dłużnika ( niezależnie od tego czy jest to osoba fizyczna czy osoba prawna), wpływa m.in. na sposób dochodzenia roszczeń od upadłego przez jego wierzycieli. Wierzyciel osobisty upadłego, który chce uczestniczyć w postępowaniu upadłościowym, jeżeli niezbędne jest ustalenie jego wierzytelności, powinien w terminie oznaczonym w postanowieniu o ogłoszeniu upadłości zgłosić sędziemu-komisarzowi swoją wierzytelność. Należy dodać, że istnieje kilka sytuacji, w których wierzyciele nie muszą zgłaszać swojej wierzytelności, albowiem są one umieszczane na liście wierzytelności z urzędu. Jeżeli zgłoszenie wierzytelności jest zgodne z przepisami Sąd przekazuje zgłoszenia do syndyka. Następnie syndyk sprawdza, czy zgłoszona wierzytelność znajduje potwierdzenie w księgach rachunkowych lub innych dokumentach upadłego albo we wpisach w księdze wieczystej lub rejestrach, oraz wzywa upadłego do złożenia w zakreślonym terminie oświadczenia, czy wierzytelność uznaje. Po upływie terminu do zgłoszenia wierzytelności i sprawdzeniu zgłoszonych wierzytelności syndyk sporządza listę wierzytelności. Sporządzoną listę wierzytelności przekazuje do Sędziego-komisarza, celem jej zatwierdzenia.

Na liście syndyk umieszcza m.in.:  dane umożliwiające jednoznaczną identyfikację wierzyciela; sumę, w jakiej wierzytelność podlega uznaniu; kategorię, w jakiej wierzytelność podlega zaspokojeniu; informację o istnieniu i rodzaju zabezpieczenia wierzytelności; informację, czy wierzytelność jest uzależniona od warunku; informację, czy wierzycielowi przysługuje prawo potrącenia; informację o stanie postępowania sądowego, administracyjnego, sądowoadministracyjnego lub postępowania przed sądem polubownym w sprawie zgłoszonej wierzytelności, jej zabezpieczenia lub prawa potrącenia.

Należy dodać, że istnieje możliwość uzupełnienia listy wierzytelności np. w sytuacji gdy wierzyciel zgłosi swoją wierzytelność po upływie terminu wyznaczonego do zgłaszania wierzytelności. W takim przypadku syndyk sporządza uzupełniającą listę wierzytelności.

Aktualnie informacja o sporządzeniu listu wierzytelności i przekazaniu jej Sędziemu-Komisarzowi przez syndyka, jest obwieszczana w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Informacja ta jest o tyle istotna dla wierzycieli, albowiem w terminie dwóch tygodni od dnia publikacji obwieszczenia, wierzyciel może złożyć do sędziego-komisarza sprzeciw co do:

  • uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności;
  • odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności.

Sędzia-komisarz, rozpoznaje sprzeciw na posiedzeniu niejawnym w terminie dwóch miesięcy od jego wniesienia. Jeżeli będzie konieczne wyznaczenie rozprawy, to o jej terminie zawiadomiony będzie syndyk, upadły oraz wierzyciel, który wniósł sprzeciw, i wierzyciel, którego wierzytelności sprzeciw dotyczy.

Po uprawomocnieniu się postanowienia sędziego-komisarza w sprawie sprzeciwu, a w razie jego zaskarżenia, po uprawomocnieniu się postanowienia sądu, sędzia-komisarz dokonuje zmian na liście wierzytelności na podstawie tych postanowień oraz zatwierdza listę wierzytelności. Jeżeli sprzeciwu nie wniesiono, sędzia-komisarz zatwierdza listę wierzytelności po upływie terminu do jego wniesienia.

Po zakończeniu lub umorzeniu postępowania upadłościowego wyciąg z zatwierdzonej przez sędziego-komisarza listy wierzytelności, zawierający oznaczenie wierzytelności oraz sumy otrzymanej na jej poczet przez wierzyciela, jest tytułem egzekucyjnym przeciwko upadłemu.

W ocenie zasadności zgłoszenia wierzytelności, jego przygotowania a także w przypadku konieczności wniesienia sprzeciwu co do złożonej listy wierzytelności pomóc może specjalista z danej dziedziny prawa np. adwokat. 

-----
Zapraszamy do przeczytania innych artykułów z sekcji prawo gospodarcze oraz kontaktu z naszymi prawnikami.
Kancelaria świadczy także porady prawne przez Internet, zapraszamy do wypełnienia bezpłatnego formularza wyceny usługi.