Niechciany lokator, co zrobić?

publikacja: 2016-11-27, sekcja: prawo cywilne

 

Zdarzają się sytuacje, kiedy uciążliwi lokatorzy mimo wielu próśb nie chcą się wyprowadzić, a dodatkowo odmawiają płatności czynszu najmu oraz kosztów eksploatacyjnych takich jak ogrzewanie, woda czy prąd. W takim przypadku zmuszenie lokatora do opuszczenia lokalu nie jest zadaniem łatwym, ale nie niemożliwy, o czym poniżej.

W pierwszej kolejności należy wskazać, że jeżeli lokator np. nie płaci czynszu najmu lokalu i mamy zawartą z nim umowę najmu powinniśmy wypowiedzieć umowę zgodnie z przepisami prawnymi i ewentualnymi unormowaniami zawartymi w umowie. Po właściwym wypowiedzeniu umowy , możemy stwierdzić że lokator zajmuje lokal bez tytułu prawnego. Od dnia gdy umowa najmu przestała obowiązywać a lokator w dalszym ciągu zajmuje nieruchomość właścicielowi przysługuje stosowne roszczenie o zapłatę. Zgodnie z przepisami osoby zajmujące lokal bez tytułu prawnego są obowiązane do dnia opróżnienia lokalu co miesiąc uiszczać odszkodowanie. Zasadniczo wysokość odszkodowania winna odpowiadać wysokości czynszu, jaki właściciel mógłby otrzymać z tytułu najmu lokalu. Jeśli odszkodowanie nie pokrywa poniesionych strat, właściciel może również żądać odszkodowania uzupełniającego.

Jeżeli pomimo wypowiedzenia umowy najmu lokator w dalszym ciągu będzie zajmował nieruchomość, konieczne będzie skierowanie do sądu pozwu o eksmisję, tj. nakazanie pozwanemu, aby opuścił i opróżnił z swoich rzeczy lokal mieszkalny.

Po przeprowadzeniu postępowania sąd powinien wydać wyrok. Jeżeli wyrok będzie korzystny dla strony wnoszące o opróżnienie lokalu tj. nakazujący opuszczenie przez pozwanego lokalu, to sąd musi orzec również o uprawnieniu do otrzymania lokalu socjalnego bądź o braku takiego uprawnienia. Wskazać należy, że obowiązek zapewnienia lokalu socjalnego ciąży na gminie właściwej ze względu na miejsce położenia lokalu podlegającego opróżnieniu. Jeżeli gmina nie dostarczy we właściwym czasie lokalu socjalnego osobie uprawnionej do niego z mocy wyroku, właścicielowi nieruchomości przysługuje roszczenie odszkodowawcze w stosunku do gminy.

Co w przypadku gdy sąd nie orzeknie o przyznaniu lokalu socjalnego ?

Wykonując obowiązek opróżnienia lokalu służącego zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych dłużnika na podstawie tytułu wykonawczego, z którego nie wynika prawo dłużnika do lokalu socjalnego lub zamiennego, komornik usunie dłużnika do innego lokalu lub pomieszczenia, do którego dłużnikowi przysługuje tytuł prawny i w którym może zamieszkać. Jeżeli dłużnikowi nie przysługuje tytuł prawny do innego lokalu lub pomieszczenia, w którym może zamieszkać, komornik wstrzyma się z dokonaniem czynności do czasu, gdy gmina właściwa ze względu na miejsce położenia lokalu podlegającego opróżnieniu, na wniosek komornika, wskaże dłużnikowi tymczasowe pomieszczenie, nie dłużej jednak niż przez okres 6 miesięcy. Po upływie tego terminu komornik usunie dłużnika do noclegowni, schroniska lub innej placówki zapewniającej miejsca noclegowe wskazanej przez gminę właściwą ze względu na miejsce położenia lokalu podlegającego opróżnieniu. Usuwając dłużnika do noclegowni, schroniska lub innej placówki zapewniającej miejsca noclegowe, komornik powiadomi właściwą gminę o potrzebie zapewnienia dłużnikowi tymczasowego pomieszczenia.

 

 

-----
Zapraszamy do przeczytania innych artykułów z sekcji prawo cywilne oraz kontaktu z naszymi prawnikami.
Kancelaria świadczy także porady prawne przez Internet, zapraszamy do wypełnienia bezpłatnego formularza wyceny usługi.