Co to jest JEDZ? Jak wypełnić JEDZ?

publikacja: 2016-11-10, sekcja: prawo gospodarcze

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) stanowi jedno z kluczowych novum wprowadzonych nowelizacją ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 22.06.2016 roku. Znowelizowany art. 25a ust. 1 i 2 ustawy PZP, który wszedł w życie w dniu 28.07.2016 roku stanowi:

1. Do oferty lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oświadczenie w zakresie wskazanym przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca:

1)  nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu;

2)  spełnia kryteria selekcji, o których mowa w art. 51 ust. 2, art. 57 ust. 3 i art. 60d ust. 3

2. Jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, wykonawca składa w formie jednolitego dokumentu.

 

Do tej pory wykonawcy przystępujący do przetargu musieli przedkładać wraz z ofertą szereg dokumentów, oświadczeń oraz formularzy mających na celu potwierdzenie spełniania przez nich warunków udziału w postępowaniu, m. in. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1, oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, wykaz usług lub robót w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich trzech lub odpowiednio pięciu lat, informację o przynależności/nie przynależności do grupy kapitałowej, wykaz sprzętu czy osób.

Po nowelizacji PZP, przy tzw. ocenie podmiotowej wykonawcy ubiegającego się o zamówienie to JEDZ spełnia rolę jego oświadczenia, zastępując wszystkie (bądź prawie wszystkie) uprzednio składane oświadczenia i formularze. W JEDZ wykonawca jedynie wstępnie oświadcza ww. trzy grupy okoliczności, a mianowicie, że spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia kryteria selekcji, nie przedkładając jednocześnie szeregu dokumentów na potwierdzenie tego, dopóki jego oferta nie zostanie oceniona jako najkorzystniejsza.

JEDZ jest standardowym formularzem, którego wzór określa rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. (Dz. Urz. UE z 6.1.2016 r., L 3/16). Na stronie UZP znajduje się przekierowanie do serwisu KE umożliwiającego elektroniczne wypełnienie oraz ponowne wykorzystanie JEDZ (tzw. elektroniczne narzędzie do wypełniania JEDZ/ESPD). JEDZ składa się z sześciu części, przy czym poza informacjami dotyczącymi wykonawcy (część II) oraz oświadczeniami końcowymi (część VI), każda z pozostałych części, jak się już powszechnie okazało, jest bardzo trudna do wypełnienia dla wykonawców, najprawdopodobniej ze względu na terminologię, której używa się w formularzu.

Uproszczenie, jakim miało być wprowadzenie formularza JEDZ doprowadziło w praktyce do wielu „technicznych” problemów związanych z jego uzupełnieniem oraz interpretacją znowelizowanych przepisów. Z naszego doświadczenia wynika, że najwięcej pytań wykonawcy mają w zakresie wypełnienia części III i IV formularza JEDZ – podstawy wykluczenia oraz kryteria kwalifikacji. W zasadzie bez skrupulatnej analizy SIWZ nie da się prawidłowo wypełnić JEDZ dla konkretnego przetargu. Z zasad ogólnych trzeba przy tym mieć na uwadze, iż w niektórych przypadkach nie wystarczy złożenie JEDZ samego wykonawcy – w przypadku konsorcjum czy podmiotów trzecich, na których zasobach wykonawca polega taki obowiązek dotyczy także tych „osób”. Kiedy natomiast należy złożyć formularz JEDZ dla podwykonawców, nie będących podmiotami trzecimi, którym wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia? Kolejna problemowa kwestia pośrednio wynikająca z stosowania JEDZ, wiąże się z przedłożeniem, na wezwanie zamawiającego w trybie art. 26 PZP dokumentów na potwierdzenie spełniania warunków udziału przez wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, np. z jaką datą składać określone zaświadczenia? Te i wiele innych wątpliwości dotyczących faktycznego stosowania JEDZ pojawia się wśród wykonawców, którzy aktywnie uczestniczą na rynku zamówień publicznych i stoją przed wydawałoby się prostym wyzwaniem wypełnienia formularza JEDZ. O ile samo założenie nowelizacji PZP czyli uproszczenie i skrócenie procedur o udzielenie zamówienia m. in. poprzez wprowadzenie JEDZ zasługuje na aprobatę, o tyle samo już praktyczne stosowanie tego dokumentu stwarza wiele obaw i trudności, a często bez fachowej analizy całości dokumentacji przetargowej oraz znajomości nowych przepisów PZP rządzących przetargami, w odniesieniu do wielu wykonawców jest po prostu nieskuteczne.

-----
Zapraszamy do przeczytania innych artykułów z sekcji prawo gospodarcze oraz kontaktu z naszymi prawnikami.
Kancelaria świadczy także porady prawne przez Internet, zapraszamy do wypełnienia bezpłatnego formularza wyceny usługi.