Jak znieść współwłasność nieruchomości?

publikacja: 2016-10-23, sekcja: prawo cywilne

 

Na wstępie należy wskazać, że współwłasność występuje, gdy własność tej samej rzeczy przysługuje niepodzielnie kilku osobom.  Sposoby i tryby zniesienia współwłasności uregulowane zostały w kodeksie cywilnym. Zgodnie z tym aktem prawnym każdy ze współwłaścicieli może żądać zniesienia współwłasności. 

Rozróżnia się dwa tryby zniesienia współwłasności : umowny oraz sądowym. Jeżeli współwłaściciele nieruchomości są wstanie dojść do porozumienia mogą znieść współwłasności nieruchomości umownie – obowiązkowo wymagana jest forma aktu notarialnego. Jeżeli współwłaściciele nie będą wstanie się porozumieć co do sposobu zniesienia współwłasności, każdy z nich może wnieść do sądu wniosek o zniesienie współwłasności.  

Zniesienie współwłasności może nastąpić na kilka sposobów.

Po pierwsze poprzez podział fizyczny rzeczy wspólnej, chyba że podział byłby sprzeczny z przepisami ustawy lub ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem rzeczy albo że pociągałby za sobą istotną zmianę rzeczy lub znaczne zmniejszenie jej wartości. Przy sądowym zniesieniu współwłasności wartość poszczególnych udziałów może być wyrównana przez dopłaty pieniężne. Dodać należy, że przy podziale gruntu sąd może obciążyć poszczególne części potrzebnymi służebnościami gruntowymi.

Po drugie rzecz, która nie daje się podzielić, może być przyznana na własność jednemu ze  współwłaścicieli z obowiązkiem spłaty pozostałych.

W tym miejscu należy wskazać, że jeżeli w orzeczeniu sądowym ustalone zostały dopłaty lub spłaty, to również w nim konieczne jest oznaczenie przez sąd terminu i sposób ich uiszczeni. Spłaty lub dopłaty mogą zostać rozłożone na raty. W razie rozłożenia dopłat i spłat na raty terminy ich uiszczenia nie mogą łącznie przekraczać lat dziesięciu..

Po trzecie, jeżeli rzeczy nie da się podzielić może zostać również sprzedana stosownie do przepisów kodeksu postępowania cywilnego. Suma z uzyskanej sprzedaży podzielona zostanie pomiędzy współwłaścicieli.

Należy mieć na uwadze że złożenie wniosku do sądu o zniesienie współwłasności wymaga skierowania go do właściwego sądu rejonowego, a także wcześniejszej analizy w zakresie określenia możliwości i sposobu zniesienia współwłasności oraz zebrania odpowiednich dowodów.

Warto pamiętać, że wniosek o zniesienie współwinności może być złożony do sądu nie tylko jeżeli współwłaściciele nie mogą się porozumieć. Taki wniosek może być złożony również wtedy gdy strony są zgodne co do sposobu zniesienia współwłasności, a warto o tym pamiętać ponieważ jeżeli wniosek zawiera zgodny projekt zniesienia współwłasności, to opłata sądowa od niego jest znacznie niższa.  

-----
Zapraszamy do przeczytania innych artykułów z sekcji prawo cywilne oraz kontaktu z naszymi prawnikami.
Kancelaria świadczy także porady prawne przez Internet, zapraszamy do wypełnienia bezpłatnego formularza wyceny usługi.