Jak dochodzić wierzytelności w postępowaniu upadłościowym ?

publikacja: 2016-08-29, sekcja: prawo gospodarcze

Na wstępie należy wskazać, że wierzytelności które mają być zaspokojone w postępowaniu upadłościowym należy podzielić na dwie kategorie:

a) wierzytelności w stosunku do masy – są to wierzytelności powstałe po ogłoszeniu upadłości np. przedsiębiorstwa lub osoby fizycznej (roszczenia przeciwko masie upadłości)

b) wierzytelności upadłościowe – są nimi wierzytelności które powstały przed dniem ogłoszenia upadłości ( roszczenia przeciwko upadłemu)

Rozróżnienie powyższych grup jest istotne bowiem w stosunku do nich zastosowanie znajdują inne przepisy prawne, tzn. procedura dochodzenia tych dwóch wierzytelności jest odmienna.

Dla przykładu warto wskazać, że do wierzytelności upadłościowych można zaliczyć np. nieopłacone raty kredytu oraz pożyczki, a także niezapłaconą przez dłużnika kwotę pieniężną za wykonaną usługę czy dostarczony towar, pod warunkiem że wierzytelność ta powstała przed dniem ogłoszenia przez sąd upadłości dłużnika.

Znacznie trudniej jest rozróżnić tzw. wierzytelności w stosunku do masy. Do nich należy zaliczyć koszty postępowania upadłościowego ( np. podatki związane z likwidacją masy), zobowiązania masy upadłości powstałe po ogłoszeniu upadłości, w szczególności należności ze stosunku pracy przypadające za czas po ogłoszeniu upadłości, zobowiązania z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia masy upadłości, zobowiązania z zawartych przez upadłego przed ogłoszeniem upadłości umów, których wykonania zażądał syndyk, inne zobowiązania powstałe z czynności syndyka oraz przypadające za czas po ogłoszeniu upadłości renty z tytułu odszkodowania za wywołanie choroby, niezdolności do pracy, kalectwa lub śmierci i renty z tytułu zamiany uprawnień objętych treścią prawa dożywocia na dożywotnią rentę.

Procedura

Wierzyciel upadłego, który chce uczestniczyć w postępowaniu upadłościowym, powinien w terminie oznaczonym w postanowieniu o ogłoszeniu upadłości zgłosić sędziemu-komisarzowi swoją wierzytelność. Powyższe dotyczy wierzytelność, powstałych przed dniem ogłoszenia upadłości. Dodać należy, że zaspokojenie wierzyciela w postępowaniu upadłościowym odbywa się na drodze proporcjonalnego podziału majątku w ramach kategorii zaspokojenia.

Od zasady obowiązkowego zgłoszenia wierzytelności w celu zaspokojenia z masy upadłości, w ustawie przewidziane są wyjątki. Taki wyjątek stanowią np. wierzytelności w stosunku do masy. Wierzytelności w stosunku do masy upadłości, nie zgłasza się sędziemu komisarzowi. Ich zaspokajanie realizowane jest na bieżąco przez syndyka z masy upadłości pod warunkiem, że w masie upadłości znajdują się środki wystarczające na ich realizację. Powyższe oznacza że dla należności w stosunku do masy upadłości nie sporządza się planu podziału. Jeżeli jednak w masie upadłości nie ma odpowiednich środków konieczne staje się dokonanie podziału środków masy pomiędzy wszystkich wierzycieli kategorii pierwszej razem z wierzytelnościami stanowiącymi koszty postępowania.

Kolejność zaspokojenia wierzytelności

Należy wskazać, że zgodnie z przepisami z masy upadłości zaspokaja się w pierwszej kolejności koszty postępowania, po zaspokojeniu w całości kosztów postępowania, następuje zaspokojenie zobowiązań masy upadłości i należności alimentacyjnych – a jeżeli fundusze masy upadłości na to pozwalają następuje zaspokojenie kategorii I, II, III a następnie VI.  

-----
Zapraszamy do przeczytania innych artykułów z sekcji prawo gospodarcze oraz kontaktu z naszymi prawnikami.
Kancelaria świadczy także porady prawne przez Internet, zapraszamy do wypełnienia bezpłatnego formularza wyceny usługi.