Odsetki ustawowe w 2016 r.

publikacja: 2016-07-13, sekcja: prawo cywilne

Zgodnie z regulacją zawarta w Kodeksie Cywilnym odsetki od sumy pieniężnej należą się tylko wtedy, gdy to wynika z czynności prawnej albo z ustawy, z orzeczenia sądu lub z decyzji innego właściwego organu.

Pod pojęciem odsetek należy rozumieć wynagrodzenie za korzystanie z czyjegoś kapitału przez pewien okres czasu lub opóźnienie za zwłokę w spełnieniu wymaganego świadczenia. W świetle polskiego prawa źródłem płacenia odsetek w wyniku istnienia zobowiązania może być:

  • czynność prawna ( np. umowa pożyczki),
  • ustawa ( ustawowy obowiązek zapłaty odsetek np. opóźnienie ze spełnieniem świadczenia - art. 481 KC),
  • orzeczenie sądu lub decyzja innego organu.

W przypadku gdy wysokość odsetek nie została określona w wyżej wymieniony sposób należą się odsetki ustawowe. Zgodnie z przepisami zawartymi w KC  Minister Sprawiedliwości ogłasza, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, wysokość odsetek ustawowych oraz odsetek ustawowych za opóźnienie.

Wykonując zobowiązane zawarte  w przepisach Minister Sprawiedliwości wydał obwieszczenie w sprawie wysokości odsetek, w którym ogłosił, że:

  • poczynając od dnia 1 stycznia 2016 r. wysokość odsetek ustawowych za opóźnienie wynosi 7% w stosunku rocznym,
  • poczynając od dnia 1 stycznia 2016 r. wysokość odsetek ustawowych wynosi 5% w stosunku rocznym.

-----
Zapraszamy do przeczytania innych artykułów z sekcji prawo cywilne oraz kontaktu z naszymi prawnikami.
Kancelaria świadczy także porady prawne przez Internet, zapraszamy do wypełnienia bezpłatnego formularza wyceny usługi.