Rozwód z winy małżonka

publikacja: 2016-06-28, sekcja: prawo rodzinne

 

Wniesienie do sądu sprawy o rozwód nie należy do łatwych decyzji. Jest to szczególnie trudne, gdy uważamy, iż winę za rozpad związku ponosi drugi małżonek. Regulacje prawne pozwalają na skierowanie do sądu powództwa o orzeczenie rozwodu, jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia. Uprawnienie do wniesienia takiego pozwu przysługuje każdemu z małżonków, nie zależnie od tego czy jest on winny czy też nie ponosi winy za rozpad związku. Warto jednak w tym miejscu dodać, że strony mają prawo żądać orzeczenia rozwodu bez orzekania o winie, co w znaczny sposób skraca całe postępowanie i rozwód może w pewnych sytuacjach zostać orzeczony po 1-2 rozprawach.

Skupiając się jednak na temacie niniejszego artykułu, należy wskazać, że na gruncie obecnie obowiązujących przepisów, winę w rozkładzie pożycia małżeńskiego będzie ponosić osoba, której działanie lub zaniechanie naruszyło podstawowe obowiązki małżeńskie, a naruszenie tych obowiązków doprowadziło rozkładu pożycia małżeńskiego. Do naczelnych obowiązków małżeńskich należy zaliczyć w szczególności: wspólne pożycie, wzajemną pomoc, wierność oraz współdziałanie dla dobra rodziny. Literatura orzecznictwa Sądu Najwyższego pozwala również na wyróżnienie kilku sytuacji, w których sąd może orzec rozwód z winy małżonka. Można do nich zaliczyć:

  • zdradę małżeńską,
  • w pewnych okolicznościach zmianę religii przez jednego z małżonków,
  • niewłaściwe zachowanie przez małżonka w stosunku do osoby trzeciej, jednak nieodpowiednie zachowanie, musi następować wobec osoby z którą drugi małżonek związany jest więzami rodzinnymi lub szczególną przyjaźnią,
  • odmowa współżycia fizycznego,
  • rażący brak lojalności.

Udowodnienie winy w małżeństwie nie jest przyjemne i nie należy do łatwych spraw, jednak jest możliwe, trzeba bowiem powołać w sprawie odpowiednie dowody. Profesjonalny prawnik np. adwokat, wskaże jakie dowody mogą stanowić podstawę do  orzeczenia rozwodu z wyłącznej winy małżonka.

Korzyści orzeczenia rozwodu z winy małżonka

Warto wskazać, na uprawnień jakie przysługują małżonkowi który nie został uznany za winnego rozkładu pożycia małżeńskiego. Jeżeli jeden z małżonków został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia, a rozwód pociąga za sobą istotne pogorszenie sytuacji materialnej małżonka niewinnego, sąd na żądanie małżonka niewinnego może orzec, że małżonek wyłącznie winny obowiązany jest przyczyniać się w odpowiednim zakresie do zaspokajania usprawiedliwionych potrzeb małżonka niewinnego, chociażby ten nie znajdował się w niedostatku. Małżonkowi, który nie zostanie uznany za wyłącznie winnego przysługuje więc uprzywilejowane roszczenie alimentacyjne w stosunku do rozwiedzionego współmałżonka uznanego za wyłącznie winnego rozkładu pożycia.

Warto jednak dodać, że w pewnych okolicznościach małżonek rozwiedziony, który nie został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia ( np. wydano wyrok rozwodowy bez orzekania o winie) i który znajduje się w niedostatku, może żądać od drugiego małżonka rozwiedzionego dostarczania środków utrzymania w zakresie odpowiadającym usprawiedliwionym potrzebom uprawnionego oraz możliwościom zarobkowym i majątkowym zobowiązanego.

-----
NOWOŚĆ! Poradnik "Rozwód i separacja, kompendium wiedzy", zawierający odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania w trakcie spraw rozwodowych, dotyczących separacji oraz unieważnienia małżeństwa.
Publikacja dostępna online w formie elektronicznej, po zakupieniu przesyłana na skrzynkę pocztową w ciągu kilku minut.
 
Zapraszamy do przeczytania innych artykułów z sekcji prawo rodzinne oraz kontaktu z naszymi prawnikami.
Kancelaria świadczy także porady prawne przez Internet, zapraszamy do wypełnienia bezpłatnego formularza wyceny usługi.