Uchylenie się rodziców od obowiązku alimentacyjnego względem dziecka

publikacja: 2016-06-25, sekcja: prawo rodzinne

W świetle obecnie obowiązujących przepisów zasadą jest, że rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie. Już na wstępie  wskazać trzeba, że powyższa regulacja nie ma zastosowania, jeżeli dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania.

Kodeks rodzinny i opiekuńczy nie określa granicy wieku dziecka uprawnionego do alimentacji przez rodziców. W związku z powyższym stwierdzić trzeba, iż obowiązek alimentacji rodziców względem ich dziecka istnieje zarówno gdy jest ono małoletnie jak również i w momencie gdy uzyska pełnoletność.  

Nie zważając na powyższe podkreślić należy, że zgodnie z przepisami obowiązek alimentacyjny istnieje do czasu uzyskania przez dziecko zdolności do samodzielnego utrzymania się. W związku z powyższym jedną z podstaw uchylenia się przez rodziców od obowiązku alimentacyjnego względem dziecka jest uzyskanie przez niego możliwości samodzielnego utrzymania się.

Ponadto ustawodawca wskazał, że rodzice mogą uchylić się od świadczeń alimentacyjnych względem dziecka pełnoletniego, jeżeli:

  • alimenty są połączone z nadmiernym dla nich uszczerbkiem
  • lub jeżeli dziecko nie dokłada starań w celu uzyskania możności samodzielnego utrzymania się.

W tym miejscu należy przywołać treść orzeczenia Sądu Najwyższego który wskazał, że „Rodzice nie są obowiązani dostarczać środków utrzymania dziecku, które będąc już przygotowane należycie do wykonywania przez nie odpowiedniego dla niego zawodu, podejmuje dla podniesienia swych kwalifikacji dalsze kształcenie się, ale w studiach się zaniedbuje, nie robi należytych postępów, nie otrzymuje obowiązujących zaliczeń, nie zdaje w terminie przepisanych egzaminów, a zwłaszcza jeżeli z własnej winy powtarza lata studiów i wskutek tego nie kończy studiów w przewidzianym programem okresie”.( wyrok SN z dnia 8 sierpnia 1980 r. III CRN 144/80)

Dodatkowo należy również zauważyć, że zobowiązany ( rodzic) może uchylić się od wykonania obowiązku alimentacyjnego względem uprawnionego (dziecka), jeżeli żądanie alimentów jest sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. Należy jednak pamiętać, że z powyższej zasady będą mogli skorzystać tylko rodzice pełnoletnich dzieci domagających się alimentów, bowiem zasada ta nie ma zastosowania do obowiązku rodziców względem ich małoletniego dziecka.

W wyższej opisanych sytuacjach, w zależności od okoliczności sprawy rodzice, którzy chcą uchylić się od nałożonego na nich, orzeczeniem sądowym, obowiązku alimentacyjnego muszą wnieść do sądu powództwo o ustalenie że obowiązek alimentacyjny wygasł albo o uchylenie obowiązku alimentacyjnego. 

-----
NOWOŚĆ! Poradnik "Rozwód i separacja, kompendium wiedzy", zawierający odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania w trakcie spraw rozwodowych, dotyczących separacji oraz unieważnienia małżeństwa.
Publikacja dostępna online w formie elektronicznej, po zakupieniu przesyłana na skrzynkę pocztową w ciągu kilku minut.
 
Zapraszamy do przeczytania innych artykułów z sekcji prawo rodzinne oraz kontaktu z naszymi prawnikami.
Kancelaria świadczy także porady prawne przez Internet, zapraszamy do wypełnienia bezpłatnego formularza wyceny usługi.