Odpowiedzialność szpitala za zakażenie gronkowcem

publikacja: 2016-05-18, sekcja: prawo cywilne

Problem zarażenia pacjentów podczas ich pobytu w szpitalu nie jest odosobniony. Znane są sytuacje kiedy podczas dokonywanych operacji w placówce medycznej pacjenci są zakażani np. gronkowcem. Skutki takiego zakażenia są powszechnie znane. Pacjentom, zakażonym w placówce medycznej przysługuje uprawnienie do wystąpienia na drogę cywilnoprawną z żądaniem zapłaty przez podmiot medyczny zadośćuczynienia za doznaną krzywdę ( ból fizyczny jak i cierpienia psychiczne) oraz ustalenia odpowiedzialności odszkodowawczej danego podmiotu na przyszłość.

Aby możliwe było uzyskanie zadośćuczynienia oraz odszkodowania od placówki medycznej w procesie cywilnym konieczne jest wykazanie winy personelu medycznego w toku dokonywanych czynności np. błędu lekarskiego, niezachowania zasad higieny, jakiś zaniedbań. Ważne jest również ustalenie czy przed dokonywanym zabiegiem, zarażona osoba uzyskała pełen informacje o możliwych powikłaniach, czy była ich świadoma. Istotne bywa w takich sprawach również, ustalenie czy podczas pobytu danego pacjenta w szpitalu było czysto, czy organizacja działań placówki była odpowiednia np. podział pacjentów w salach na tych którzy mają rany z wydzielająca się ropą a na tych którzy nie mają ran. W związku z powyższym ważne ustalenie czy określone okoliczności miały wpływ na zakażenie pacjenta.

W wyroku z dnia 14 stycznia 2016 r. w sprawie I CSK 1031/14 Sąd Najwyższy określił warunki przypisania szpitalowi odpowiedzialności za zakażenie gronkowcem, zgodnie z nim „Nie można zakładać, iż zakażenie pacjenta w szpitalu w toku leczenia w każdym przypadku oznacza zaniedbanie w zakresie bezpieczeństwa sanitarnego. Nie można zatem zasadnie wywodzić, że w takiej sytuacji szpital naruszył ogólny obowiązek zapewnienia pacjentowi maksimum bezpieczeństwa sanitarnego i tym samym istnieją podstawy do przypisania pozwanemu odpowiedzialności odszkodowawczej na podstawie art. 430 KC w związku z wystąpieniem winy członków personelu medycznego w postaci niedbalstwa (art. 355 § 2 KC). Niezbędne byłoby bowiem wykazanie skonkretyzowanych uchybień personelu operacyjnego i pomocniczego.” ( legalis Numer 1433120)

W tym miejscu należy wskazać, na ważne orzeczenie z dnia 20 listopada 2014 r., w zakresie dowodów dotyczących  źródła zakażenia, które wydał Sąd Apelacyjny w Łodzi, w sprawie I ACa 621/14 (legalis 1185887), uznał on, że „ Charakter sprawy o odszkodowanie nie pozwala na stawianie poszkodowanym nierealnego wymogu ścisłego udowodnienia, jakimi drogami doszło do zakażenia. Dlatego też w takiej sytuacji, jeżeli strona pozwana twierdzi, iż zakażenie pochodzi z innych źródeł niż zaniedbania pracowników służby zdrowia, ciężar dowodu przenosi się ze strony powodowej na pozwanego. W przypadku zakażeń szpitalnych niedbalstwo szpitala można przyjąć w drodze domniemania faktycznego. Ponieważ nie jest możliwe zindywidualizowanie sprawcy szkody, w sprawie zachodzi zatem tzw. wina anonimowa (bezimienna).” Na poparcie powyższych twierdzeń trzeba przywołać orzeczenie Sądu Najwyższego z dnia 22 lutego 2012 r. w sprawie IV CSK 245/11, który uznał, iż „Nie można stawiać pacjentowi nierealnego wymogu ścisłego udowodnienia, w jakim momencie i jaką drogą jego organizm został zainfekowany. Dopuszczalne jest korzystanie z konstrukcji domniemań faktycznych (art. 231 KPC) i to nie tylko w odniesieniu do miejsca zakażenia i związku przyczynowego między zakażeniem a pobytem pacjenta w placówce leczniczej, lecz także w odniesieniu do niedbalstwa personelu tej placówki w zakresie zapewnienia pacjentowi bezpieczeństwa pobyt.”

Udowodnienie przed sądem w postępowaniu cywilnym faktu, iż do zakażenia doszło w konkretnej placówce medycznej, poprzez zaniedbanie personelu medycznego lub też z innych względów uzasadniających odpowiedzialność tego podmiotu, bywa trudne, ale nie jest niemożliwe, dlatego warto w tej materii zasięgnąć porady prawnej u profesjonalisty. 

 

-----
Zapraszamy do przeczytania innych artykułów z sekcji prawo cywilne oraz kontaktu z naszymi prawnikami.
Kancelaria świadczy także porady prawne przez Internet, zapraszamy do wypełnienia bezpłatnego formularza wyceny usługi.