Podział majątku wspólnego a majątek osobisty małżonków

publikacja: 2016-05-15, sekcja: prawo rodzinne

Na wstępie należy wskazać, że zgodnie z obowiązującymi przepisami  po zawarciu związku małżeńskiego powstaje między małżonkami wspólność majątkowa ( chyba że małżonkowie zawarli umowę majątkową przed lub w trakcie trwania związku małżeńskiego) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jego trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich. Rzeczy te nabyte przez małżonków stanowią ich majątek wspólny.

Problem pomiędzy małżonkami w zakresie wspólnego majątku pojawia się w sytuacji, gdy dochodzi do orzeczenia przez sąd rozwodu, bowiem od chwili uprawomocnienia wyroku rozwodowego wspólność majątkowa małżeńska ustaje. W takiej sytuacji małżonkowie będą chcieli podzielić majątek wspólny. Między małżonkami może powstać różnica zdań w materii dotyczącej, które z przedmiotów należą wyłącznie do jednego z małżonków a które stanowią ich majątek wspólnym. Jednym ze sposobów uregulowania tego problemu jest złożenie do sądu wniosku o podział ich majątku wspólnego. W postępowaniu sądowym o podział majątku wspólnego, konieczne będzie ustalenie przez sąd co wchodzi w skład majątku osobistego każdego z małżonków, a co w skład ich wspólnego majątku.

Mając na uwadze powyższe konieczne jest wskazanie, że przedmioty majątkowe, które nie są objęte wspólnością majątkową należą do majątku osobistego każdego z małżonków. Do przedmiotów należących do majątku osobistego małżonka należy zaliczyć :

  1. przedmioty majątkowe nabyte przed powstaniem wspólności ustawowej, czyli przed zawarciem związku małżeńskiego;
  2. przedmioty majątkowe nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę, chyba że spadkodawca lub darczyńca inaczej postanowił;
  3. prawa majątkowe wynikające ze wspólności łącznej podlegającej odrębnym przepisom;
  4. przedmioty majątkowe służące wyłącznie do zaspokajania osobistych potrzeb jednego z małżonków;
  5. prawa niezbywalne, które mogą przysługiwać tylko jednej osobie;
  6. przedmioty uzyskane z tytułu odszkodowania za uszkodzenie ciała lub wywołanie rozstroju zdrowia albo z tytułu zadośćuczynienia za doznaną krzywdę; nie dotyczy to jednak renty należnej poszkodowanemu małżonkowi z powodu całkowitej lub częściowej utraty zdolności do pracy zarobkowej albo z powodu zwiększenia się jego potrzeb lub zmniejszenia widoków powodzenia na przyszłość;
  7. wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za pracę lub z tytułu innej działalności zarobkowej jednego z małżonków;
  8. przedmioty majątkowe uzyskane z tytułu nagrody za osobiste osiągnięcia jednego z małżonków;
  9. prawa autorskie i prawa pokrewne, prawa własności przemysłowej oraz inne prawa twórcy;
  10. przedmioty majątkowe nabyte w zamian za składniki majątku osobistego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.

Warto zaznaczyć, że właściwe wykazanie w sądzie kwestii, iż konkretny element majątku stanowi majątek osobisty jego z małżonków bywa problematyczne, dlatego warto w tej kwestii zasięgnąć porady prawnej u profesjonalisty np. u adwokata, który również może sporządzić należycie skonstruowany wniosek o podział majątku. 

-----
NOWOŚĆ! Poradnik "Rozwód i separacja, kompendium wiedzy", zawierający odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania w trakcie spraw rozwodowych, dotyczących separacji oraz unieważnienia małżeństwa.
Publikacja dostępna online w formie elektronicznej, po zakupieniu przesyłana na skrzynkę pocztową w ciągu kilku minut.
 
Zapraszamy do przeczytania innych artykułów z sekcji prawo rodzinne oraz kontaktu z naszymi prawnikami.
Kancelaria świadczy także porady prawne przez Internet, zapraszamy do wypełnienia bezpłatnego formularza wyceny usługi.