Jakie są skutki orzeczenia przez sąd separacji ?

publikacja: 2016-03-30, sekcja: prawo rodzinne

Zgodnie z obowiązującymi przepisami zasadą jest, że każdy z małżonków może wystąpić z wnioskiem do sądu o orzeczenie separacji, jeżeli pomiędzy małżonkami nastąpił zupełny rozkład pożycia małżeńskiego.  Od tej zasady w przepisach przewidziano wyjątki - sąd nie wyda takiego wyroku, jeżeli orzeczenie separacji byłoby niezgodne z zasadami współżycia społecznego lub gdy mogłoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci.

Przechodząc do skutków orzeczenia separacji, należy w pierwszej kolejności zwrócić uwagę, iż jednym z podstawowych następstw orzeczenia separacji jest powstanie rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami. Rozdzielność na powstaje od momentu uprawomocnienia się wydanego w tej sprawie wyroku.  

Dalej wskazać należy, że małżonek, który zmienił nazwisko na skutek zawartego małżeństwa, po orzeczeniu separacji nie może zmienić nazwiska na noszone przed zawarciem małżeństwa – jest to przeciwna zasada co do skutków orzeczenia rozwodu. Przy wydaniu wyroku rozwodowego istnieje możliwość aby powrócić do nazwiska sprzed zawarcia związku małżeńskiego.

Kolejno należy wskazać, że skutkiem prawnym orzeczenia separacji na gruncie prawa spadkowego, jest wyłączenie stosowania przepisów o powołaniu do dziedziczenia z ustawy w stosunku do małżonka spadkodawcy, który pozostawał w separacji. Innymi słowy, małżonek pozostający w separacji nie należy do żadnej z grup spadkobierców ustawach, jednakże trzeba podkreślić, że nie ma przeszkód prawnych by powołać takiego małżonka do dziedziczenia na podstawie testamentu. Trzeba zaakcentować, że nawet wszczęcie postępowania separacyjnego może wywrzeć wpływ na dziedziczenie nawet wówczas, gdy nie zostało ono zakończone prawomocnym orzeczeniem sądowym, bowiem zgodnie z regulacjami zawartymi w kodeksie cywilnym małżonek jest wyłączony od dziedziczenia ustawowego, jeżeli spadkodawca wystąpił o orzeczenie separacji z jego winy, a żądanie to było uzasadnione.

Regulacje ujęte w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym przyjmują, że jeżeli dziecko urodziło się w czasie trwania małżeństwa albo przed upływem trzystu dni od jego ustania lub unieważnienia, domniemywa się, że pochodzi ono od męża matki. I w tym miejscu wskazać trzeba, że domniemania tego nie stosuje się, jeżeli dziecko urodziło się po upływie trzystu dni od orzeczenia separacji.

Warto również nadmienić, że sąd w wyroku może również orzec o obowiązku dostarczania środków utrzymania przez jednego z małżonków pozostających w separacji drugiemu małżonkowi.

Należy pamiętać, że orzeczenie separacji nie powoduje rozwiązania małżeństwa oznacza to, że osoby wobec których orzeczona została separacja nie mogą zawrzeć nowego związku małżeńskiego. Co więcej jeżeli wymagają tego względy słuszności, małżonkowie pozostający w separacji obowiązani są do wzajemnej pomocy. 

-----
NOWOŚĆ! Poradnik "Rozwód i separacja, kompendium wiedzy", zawierający odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania w trakcie spraw rozwodowych, dotyczących separacji oraz unieważnienia małżeństwa.
Publikacja dostępna online w formie elektronicznej, po zakupieniu przesyłana na skrzynkę pocztową w ciągu kilku minut.
 
Zapraszamy do przeczytania innych artykułów z sekcji prawo rodzinne oraz kontaktu z naszymi prawnikami.
Kancelaria świadczy także porady prawne przez Internet, zapraszamy do wypełnienia bezpłatnego formularza wyceny usługi.