Kategorie zgłoszeń wierzytelności zmiany w 2016 r.

publikacja: 2016-03-16, sekcja: prawo gospodarcze

Wierzyciel osobisty upadłego, który chce uczestniczyć w postępowaniu upadłościowym, powinien w terminie oznaczonym w postanowieniu o ogłoszeniu upadłości zgłosić sędziemu-komisarzowi swoją wierzytelność.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami  zgłoszenia wierzytelności dokonuje się na piśmie.  Mając na uwadze temat niniejszego artykuły trzeba wskazać, iż obligatoryjnym elementem zgłoszenia wierzytelności jest wskazanie kategorii do której dana wierzytelność ma być zaliczona. Do wejścia w życie nowelizacji prawa upadłościowego, istniało pięć kategorii, natomiast od 1 stycznia 2016 r. zmienione zostały przepisy i obecnie istnieją cztery kategorie należności zaspokajanych z masy upadłości. Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami, należności podlegające zaspokojeniu z funduszów masy upadłości dzieli się na następujące kategorie:

 1.  kategoria pierwsza – to:
  1. przypadające za czas przed ogłoszeniem upadłości należności ze stosunku pracy, z wyjątkiem roszczeń z tytułu wynagrodzenia reprezentanta upadłego lub wynagrodzenia osoby wykonującej czynności związane z zarządem lub nadzorem nad przedsiębiorstwem upadłego,
  2. należności rolników z tytułu umów o dostarczenie produktów z własnego gospodarstwa rolnego,
  3. należności alimentacyjne
  4. renty z tytułu odszkodowania za wywołanie choroby, niezdolności do pracy, kalectwa lub śmierci i renty z tytułu zamiany uprawnień objętych treścią prawa dożywocia na dożywotnią rentę, przypadające za trzy ostatnie lata przed ogłoszeniem upadłości
  5.  należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne w rozumieniu ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych
  6. należności powstałe w postępowaniu restrukturyzacyjnym z czynności zarządcy albo należności powstałe z czynności dłużnika dokonanych po otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego niewymagających zezwolenia rady wierzycieli albo zgody nadzorcy sądowego lub dokonanych za zezwoleniem rady wierzycieli albo zgodą nadzorcy sądowego, jeżeli upadłość ogłoszono w wyniku rozpoznania uproszczonego wniosku o ogłoszenie upadłości jak również należności z tytułu kredytu, pożyczki, obligacji, gwarancji lub akredytyw lub innego finansowania przewidzianego układem przyjętym w postępowaniu restrukturyzacyjnym i udzielonego w związku z wykonaniem takiego układu, jeżeli upadłość ogłoszono w wyniku rozpoznania wniosku o ogłoszenie upadłości złożonego nie później niż trzy miesiące po prawomocnym uchyleniu układu;
 2. kategoria druga - inne należności, jeżeli nie podlegają zaspokojeniu w innych kategoriach, w szczególności
  1. podatki
  2. i inne daniny publiczne
  3. oraz pozostałe należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne;
 3. kategoria trzecia –stanową:
  1.  odsetki od należności ujętych w wyższych kategoriach w kolejności, w jakiej podlega zaspokojeniu kapitał,
  2. sądowe i administracyjne kary grzywny oraz
  3. należności z tytułu darowizn i zapisów;
 4. kategoria czwarta - należności wspólników albo akcjonariuszy z tytułu pożyczki lub innej czynności prawnej o podobnych skutkach, w szczególności dostawy towaru z odroczonym terminem płatności, dokonanej na rzecz upadłego będącego spółką kapitałową w okresie pięciu lat przed ogłoszeniem upadłości, wraz z odsetkami.

Zlikwidowano tym samym w całości kategorię piątą natomiast inne kategorie zostały w znacznym zakresie zmodyfikowane. Czwarta kategoria, jest zupełną nowością w prawie upadłościowym bowiem przed nowelizacją wierzytelność wspólnika albo akcjonariusza z tytułu pożyczki udzielonej spółce kapitałowej uważało się za jego wkład do spółki w przypadku ogłoszenia jej upadłości w terminie dwóch lat od dnia zawarcia umowy pożyczki.

-----
Zapraszamy do przeczytania innych artykułów z sekcji prawo gospodarcze oraz kontaktu z naszymi prawnikami.
Kancelaria świadczy także porady prawne przez Internet, zapraszamy do wypełnienia bezpłatnego formularza wyceny usługi.