Nowy wymóg formalny pozwu - nowelizacja KPC w 2016 r.

publikacja: 2016-02-13, sekcja: prawo cywilne

Każdy kto sporządza pismo procesowe, jakim jest pozew powinien mieć na uwadze obligatoryjne elementy jakie należy w nim umieścić. Nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego, która weszła w życie z początkiem stycznia 2016 r. wprowadziła bardzo istotną zmianę w zakresie wymogów formalnych jakie powinien spełniać pozew.

Po pierwsze sporządzając pozew trzeba mieć na względzie, iż jest on pismem procesowym, a więc powinien spełniać wszelkie wymagania jakie nakłada Kodeks postępowania cywilnego w tym zakresie. Zgodnie z przepisami każde pismo procesowe powinno zawierać, m.in.

  • oznaczenie sądu do którego kierowane jest pismo;
  • imię i nazwisko ( ew. nazwę) stron wraz z adresem;
  • określenie jakie pismo składamy np. pozew o zapłatę;
  • osnowę wniosku lub oświadczenia oraz dowody na poparcie przytoczonych okoliczności;
  • podpis i wymiennie załączników jeżeli zostają dołączone do pisma.

Po drugie należy pamiętać, że składając pozew trzeba  również oznaczyć przedmiot sporu, a także podać numer PESEL lub NIP, nadto w niektórych przypadkach również nr KRS.

Pozew powinien również zawierać dokładnie określone żądanie, a w sprawach o prawa majątkowe także oznaczenie wartości przedmiotu sporu, chyba że przedmiotem sprawy jest oznaczona kwota pieniężna. Co więcej w pozwie należy przytoczyć okoliczności faktyczne uzasadniających żądanie, a w miarę potrzeby uzasadniające również właściwość sądu.

Warto w tym miejscu zwrócić uwagę, na tezę orzeczenia Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 9 sierpnia 2013 r. w sprawie o sygn. akt:  I ACa 245/13 zgodnie z którą „Wymogu z art. 187 § 1 pkt 1 KPC nie spełnia pozew z tzw. żądaniem ewentualnym, zgłoszonym na wypadek nieuwzględnienia przez sąd żądania postawionego na pierwszym miejscu (np. o nakazanie pozwanemu dokończenia dzieła, a ewentualnie, gdyby żądanie to nie zostało przez sąd uwzględnione, o zapłatę przez niego określonej kwoty).”

Nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego wprowadziła również nowy obowiązek, który dotyczy zawarcia w pozwie informacji, czy strony postępowania podjęły próbę mediacji lub innego pozasądowego sposobu rozwiązania sporu. W sytuacji gdy strony takich prób nie podjęły, trzeba wyjaśnić przyczyny ich niepodjęcia.

Skutki braków w pozwie

Jeżeli nie umieścimy w pozwie wszelkich elementów jakie powinien on posiadać zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego, narażamy się na negatywne dla nas skutki w postaci zwrotu pisma, co może być w niektórych przypadkach dla nas bardzo niekorzystne, bowiem pozew taki nie wywołuje żadnych skutków prawnych.

-----
Zapraszamy do przeczytania innych artykułów z sekcji prawo cywilne oraz kontaktu z naszymi prawnikami.
Kancelaria świadczy także porady prawne przez Internet, zapraszamy do wypełnienia bezpłatnego formularza wyceny usługi.