Rekompensata dla przedsiębiorcy za zwłokę w zapłacie przez dłużnika

publikacja: 2015-12-14, sekcja: prawo gospodarcze

W przypadku gdy przedsiębiorca opóźnia się z zapłatą za wykonaną usługę lub dostawę towaru, wierzycielowi przysługują nie tylko odsetki za zawłokę ale również ryczałtowana opłata w wysokości 40 euro przeliczonych na złote według średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym świadczenie pieniężne stało się wymagalne. Zapłata przez dłużnika kwoty 40 euro stanowi obciążenie go poniesionymi przez wierzyciela kosztami odzyskania należności za windykację kwoty wynikającej np. z faktury.  

Na jakiej podstawie ?

Wierzyciel może żądać od dłużnika zapłaty 40 euro na postawie ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, w której określone zostały szczególne uprawnienia wierzyciela i obowiązki dłużnika w związku z terminami zapłaty w transakcjach handlowych. Zgodnie z tą ustawą transakcję handlową stanowi umowa, której przedmiotem jest odpłatna dostawa towaru lub odpłatne świadczenie usługi, jeżeli przedsiębiorcy, zawierają ją w związku z wykonywaną działalnością.

Kto może skorzystać z tego uprawnienia?

Z powyższego uprawnienia mogą skorzystać tylko podmioty, określone w ustawie o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, które zawarły ze sobą umowę, są nimi:

  • przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej;
  • podmioty prowadzące działalność, o której mowa w art. 3 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej;
  • podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych ;
  • osoby wykonujące wolny zawód;
  • oddziały i przedstawicielstwa przedsiębiorców zagranicznych;
  • zagraniczni przedsiębiorcy, o których mowa w art. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o zasadach prowadzenia na terytorium Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej działalności gospodarczej w zakresie drobnej wytwórczości przez zagraniczne osoby prawne i fizyczne, prowadzący przedsiębiorstwa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  • przedsiębiorcy z państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej.

Kiedy można żądać 40 euro ?

Dodatkową opłatę w wysokości 40 euro możne naliczyć wierzyciel, który spełnił świadczenie ale nie uzyskał zapłaty za jego spełnienie w terminie określony w umowie lub fakturze. Jednoznacznie można więc stwierdzić, iż naliczenie opłaty będzie możliwe nawet  pierwszego dnia po upływie terminu do zapłaty. Można jej żądać od każdej niezapłaconej w terminie faktury potwierdzającej wykonanie usługi, bez względu na wynikającą z niej kwoty roszczenia. Oznacza to, że opłata przysługuje również, gdy należność z faktury jest niższa niż 40 euro. Co więcej, gdy koszty odzyskania należności przekroczą kwotę rekompensaty, wierzycielowi przysługuje uprawnienie do wystąpienia na drogę sądową celem uzyskania zwrotu wydatków jakie poniósł aby odzyskać roszczenie z niezapłaconego rachunku, w tym również kosztów postępowania sądowego. Należy zauważyć, że kwoty tej można się domagać już w wezwaniu do zapłaty skierowanym do dłużnika.

Należy mieć na uwadze, że powyższej zasady nie można stosować do umów zawarty pomiędzy przedsiębiorcą a konsumentem. 

-----
Zapraszamy do przeczytania innych artykułów z sekcji prawo gospodarcze oraz kontaktu z naszymi prawnikami.
Kancelaria świadczy także porady prawne przez Internet, zapraszamy do wypełnienia bezpłatnego formularza wyceny usługi.