Odpowiedzialność odszkodowawcza za czyn niedozwolony na podstawie KC

publikacja: 2015-11-27, sekcja: prawo cywilne

Polskie prawo cywilne normuje odpowiedzialność z tytułu czynów niedozwolonych, tzw. odpowiedzialność deliktową. W przypadku popełnienia czynu niedozwolonego powstaje samodzielne źródło zobowiązania. Podmiot, który odpowiedzialny jest za wyrządzenie szkody, powstałej w wyniku czynu niedozwolonego, zobowiązany jest do jej naprawienia, a osobie poszkodowanej przysługuje uprawnienie do dochodzenia odszkodowania. Powstanie szkody spowodowanej popełnieniem czynu niedozwolonego jest źródłem powstania stosunku zobowiązaniowego i skutkuje zaistnienie odpowiedzialności deliktowej. Oznacza to, że odpowiedzialność deliktowa, powstaje niezależnie od istniejącego między stronami stosunku obligacyjnego. Świadczenie polegające na naprawieniu szkody w ramach tej odpowiedzialności ma charakter pierwotny, w przeciwieństwie do odpowiedzialności w ramach reżimu odpowiedzialności kontraktowej, gdzie naprawienie szkody ma charakter następczy, tzn. obowiązek naprawienia szkody, może istnieć tylko, gdy szkoda jest wynikiem niewykonania lub nienależytego wykonania wcześniej istniejącego zobowiązania. Wskazać należy, iż w odpowiedzialności deliktowej, w odróżnieniu do kontraktowej, podmiot odpowiedzialny za szkodę nie jest znany od razu, ponieważ trzeba go najpierw ustalić, co powoduje, iż w tym wypadku ciężar dowodu spoczywający na poszkodowanym jest dla niego mniej dogodny.

W tym miejscu wskazać należy, że pod pojęciem czynów niedozwolonych należy rozumieć grupę zdarzeń, które zostały wyodrębnione w Tytule VI, art. 415-449 ustawy z dnia 24 kwietnia 1964 r.  Kodeks cywilny. Do czynów niedozwolonych należy zaliczyć nie tylko przypadki zawinionych działań człowieka ( np. nieodśnieżenie chodnika, gdy na podmiocie ciąży taki obowiązek) , ale również inne rodzaje czynów i zdarzeń, które są niezależne od woli ludzkiej ( np. szkody wyrządzone przez zwierzęta). W takich przypadkach możliwe jest dochodzenie odszkodowań od osób odpowiedzialnych za powstałą szkodę. Zasada odpowiedzialności tych osób będzie miała często różne podstawy prawne, bowiem ich odpowiedzialność może być oparta na zasadzie ryzyka, winy bądź słuszności, dlatego warto celem odnalezienie odpowiedniej podstawy prawnej skontaktować się np. z adwokatem, który w takiej kwestii udzieli profesjonalnej poracy prawnej.

-----
Zapraszamy do przeczytania innych artykułów z sekcji prawo cywilne oraz kontaktu z naszymi prawnikami.
Kancelaria świadczy także porady prawne przez Internet, zapraszamy do wypełnienia bezpłatnego formularza wyceny usługi.