Odszkodowanie w związku ze śmiercią członka rodziny w wyniku wypadku

publikacja: 2015-09-30, sekcja: prawo cywilne

W przypadku śmierci najbliższego członka rodziny, np. gdy zmarł on w wyniku wypadku komunikacyjnego możliwe jest również od sprawcy tego czynu dochodzenie roszczenia nie tylko z uwagi na szkodę niemajątkową w postaci krzywdy czyli zadośćuczynienia, ale również z uwagi na poniesioną szkodę majątkową w postaci typowego odszkodowania.

W prawie polskim zasadą jest, iż odszkodowanie należy się osobie bezpośrednio poszkodowanej, jednakże przewidziane są od niej wyjątki, a w szczególności unormowane w art. 446 KC. Zgodnie z tym artykułem w wypadku śmierci bezpośrednio poszkodowanego ( np. małżonka w wypadku komunikacyjnym), osoby wskazane w tej normie uzyskują możliwość dochodzenia świadczeń odszkodowawczych, jednakże śmierć poszkodowanego musi być wynikiem rozstroju zdrowia lub uszkodzenia ciała. Głównym motywem przyznania tego uprawnienia, jest fakt, że bliskim osobom zmarłego wskutek czynu niedozwolonego należy się ochrona, a więc winni oni uzyskać chociaż częściowe wynagrodzenie. Osoby takie mogą dochodzić roszczeń z tytułu:

  1. zwrotu kosztów leczenia i pogrzebu,
  2. renty na rzecz osób pośrednio poszkodowanych,
  3. odszkodowania w związku z pogorszeniem sytuacji życiowej.

Powyższych roszczeń można dochodzić jedynie w związku ze szkodą spowodowaną czynem niedozwolonym. Przykład - kierowca samochodu nie zachował środków ostrożności, naruszył zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym i spowodował wypadek – w wyniku wypadku zginęli pasażerowie tego samochodu, a kierowca przeżył. Rodzina osób, które zginęły ma prawo żądać stosownego odszkodowania od sprawcy tego czynu.

Począwszy od roszczenia z tytułu zwrotu kosztów leczenia i pogrzebu należy wskazać, iż przysługują one osobie, która rzeczywiście je poniosła, bez względu na to, czy jest spadkobiercą poszkodowanego, i czy na tej osobie, która poniosła ów koszty ciążył ustawowy lub zwarty w umowie obowiązek pokrycia tych wydatków.

Z roszczeniem o zasądzenie renty mają prawo wystąpić  dwie grupy osób: (1) osoby, względem których na zamarłym ciążył ustawowy obowiązek alimentacji, tzn. że są to osoby, którym przysługuje uprawnienie renty obligatoryjnej oraz (2) osoby, którym poszkodowany dobrowolnie i stale przekazywał środki na utrzymanie, czyli osoby mające uprawnienie do renty fakultatywnej. O zasądzenie tego roszczenia mogą wystąpić zarówno dzieci zmarłego, jak również jego żona, a w pewnych wypadkach nawet konkubina. Renta przyznana dzieciom, powinna przysługiwać minimalnie do czasu, gdy wychowane dzieci będą wstanie samodzielnie utrzymać się, dlatego że celem art. 446 § 2 KC zd. 1 jest przywrócenie stanu takiego, jaki by istniał, gdyby do zdarzenia wyrządzającego szkodę nie doszło.

Odszkodowania w związku z pogorszeniem sytuacji życiowej, jest dość obszernym tematem, dlatego warto omówić powyższe w osobnym artykule, poświęconym tylko i wyłączenie temu roszczeniu.

Kwestia dochodzenia roszczeń w związku z wypadkami komunikacyjnymi bywa skomplikowana i trudna. Zdarza się, że towarzystwa ubezpieczeniowe unikają wypłaty odszkodowań lub wypłacają je w niskich kwotach, dlatego warto w tej kwestii zasięgnąć porady specjalisty w tej dziedzinie np. adwokata.

 

-----
Zapraszamy do przeczytania innych artykułów z sekcji prawo cywilne oraz kontaktu z naszymi prawnikami.
Kancelaria świadczy także porady prawne przez Internet, zapraszamy do wypełnienia bezpłatnego formularza wyceny usługi.