Utrzymywanie kontaktów z dzieckiem po rozwodzie - nowe regulacje.

publikacja: 2015-07-27, sekcja: prawo rodzinne

Prezydent podpisał ustawę z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy -Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz ustawy - Kodeks postępowania cywilnego. Nowelizacja przepisów prawa rodzinnego ma na celu zapewnienie ochrony praw dziecka do wychowania przez oboje rodziców w trakcie gdy rodzice są w konflikcie i rozwodzą się lub żyją w rozłączeniu.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami w wyroku orzekającym rozwód sąd rozstrzyga o władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem obojga małżonków i kontaktach rodziców z dzieckiem oraz orzeka, w jakiej wysokości każdy z małżonków jest obowiązany do ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania dziecka. W zakresie sprawowania władzy rodzicielskiej oraz utrzymywania kontaktów rodzice mogą zawrzeć porozumienie.

Istniejące rozwiązania zawarte w art. 58 i art. 107 k.r.o. powodują, iż w przypadku braku porozumienia małżonków co do sposobu wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem po rozwodzie, sąd jest zobowiązany do ograniczenia władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców. Rozwiązanie to zostało zmienione powyższą nowelizacją.

Wprowadzająca zamiany ustawa zachowała regułę, zgodnie z którą w pierwszej kolejności o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej oraz utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem po rozwodzie powinni decydować sami rodzice w drodze porozumienia,  jednakże wprowadzono zmianę polegającą na tym, że porozumienie powinno zostać zawarte w formie pisemnej.

Omawiana nowelizacja wprowadziła przepis zgodnie z którym, w przypadku braku porozumienia, sąd uwzględniając prawo dziecka do wychowania przez oboje rodziców, rozstrzyga o sposobie wspólnego wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem po rozwodzie. Sąd może powierzyć wykonywanie władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców, ograniczając władzę rodzicielską drugiego do określonych obowiązków i uprawnień w stosunku do osoby dziecka, jeżeli dobro dziecka za tym przemawia. Przed nowelizacją Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego w przypadku braku w/w porozumienia sąd musiał ograniczyć wykonywanie władzy rodzicielskiej przez jednego z rodziców . Co więcej, zniesiony został obowiązek w zakresie orzekania przez sąd o kontaktach z dzieckiem i tak od dnia wejścia w życie omawianej nowelizacji sąd na zgodny wniosek stron nie będzie orzekał o utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem.

Co ciekawe, sąd który uwzględni wniosek o zabezpieczenie przez uregulowanie sposobu roztoczenia pieczy nad dzieckiem w taki sposób, że dziecko będzie mieszkać z każdym z rodziców w powtarzających się okresach, na wniosek uprawnionego, będzie miał prawo w postanowieniu o udzieleniu zabezpieczenia zagrozić obowiązanemu nakazaniem zapłaty określonej sumy pieniężnej na rzecz uprawnionego, w sytuacji gdyby naruszył on określone w tym postanowieniu obowiązki.

Powyższe przepisy wejdą w życie po upływie 30 dni od dnia ich ogłoszenia. 

-----
NOWOŚĆ! Poradnik "Rozwód i separacja, kompendium wiedzy", zawierający odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania w trakcie spraw rozwodowych, dotyczących separacji oraz unieważnienia małżeństwa.
Publikacja dostępna online w formie elektronicznej, po zakupieniu przesyłana na skrzynkę pocztową w ciągu kilku minut.
 
Zapraszamy do przeczytania innych artykułów z sekcji prawo rodzinne oraz kontaktu z naszymi prawnikami.
Kancelaria świadczy także porady prawne przez Internet, zapraszamy do wypełnienia bezpłatnego formularza wyceny usługi.