Zawarcie ugody w postępowaniu nakazowym - zwrot opłaty sądowej

publikacja: 2015-07-13, sekcja: prawo cywilne

 

W dniu 8 lipca 2015 r. w Dzienniku Ustaw ogłoszono tekst ustawy, który dotyczy zmian w ustawie z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1025, z późn. zm.1).

Zmiana donosi się do zwrotu wniesionej opłaty sądowej w postępowaniu nakazowym. Zgodnie z nowelizacją Sąd z urzędu zwraca stronie połowę uiszczonej opłaty od zarzutów od nakazu zapłaty wydanego w postępowaniu nakazowym, w sytuacji gdy postępowanie przed sądem pierwszej instancji zakończy się zawarciem ugody sądowej. Oznacza to, że pozwany (podmiot wnoszący zarzuty) uzyska zwrot sumy pieniężnej odpowiadającej połowie pobranej opłaty sądowej.

Powyższa nowelizacja jest wynikiem wydanego przez Trybunał Konstytucyjny postanowienia z dnia 29 lipca 2015 r. sygn. akt: S 4/14, w którym przedstawiono pogląd, że „w przypadku ugodowego zakończenia sprawy – również strona wnosząca zarzuty od nakazu zapłaty wydanego w postępowaniu nakazowym, obciążona opłatą sądową za rozpoznanie sprawy przez sąd pierwszej instancji, powinna z urzędu uzyskiwać częściowy zwrot uiszczonej opłaty, na tych samych zasadach co strona inicjująca postępowanie (czyli połowę uiszczonej opłaty). Trybunał nie dostrzega racjonalnego powodu, dla którego prawo przyznane podmiotowi inicjującemu postępowanie (powodowi), nie przysługuje pozwanemu, chociaż to na nim w głównej mierze spoczywał ciężar finansowy rozpoznania sprawy zakończonej zawarciem ugody, gdyż w postępowaniu nakazowym to pozwany uiszcza trzy czwarte części opłaty.”

Nowelizacja wchodzi w życie 23 lipca 2015 r. 

-----
Zapraszamy do przeczytania innych artykułów z sekcji prawo cywilne oraz kontaktu z naszymi prawnikami.
Kancelaria świadczy także porady prawne przez Internet, zapraszamy do wypełnienia bezpłatnego formularza wyceny usługi.