Uznanie ojcostwa - na czym to polega?

publikacja: 2015-06-28, sekcja: prawo rodzinne

Uznanie ojcostwa jest jedną z form ustalenia ojcostwa. Polega na oświadczeniu mężczyzny, że urodzone dziecko pochodzi od niego, a więc, że jest jego ojcem, a matka dziecka potwierdza, że ten mężczyzna jest ojcem tego konkretnego dziecka. Potrzeba zastosowania instytucji uznania ojcostwa zachodzi w sytuacji, gdy dziecko urodzi się poza związkiem małżeńskim lub w odpowiednim przewidzianym przez prawo czasie od ustania lub unieważnienia małżeństwa.

Matka dla skutecznego uznania ojcostwa, powinna potwierdzić oświadczenie, że ojcem dziecka jest ten mężczyzna, jednocześnie lub w ciągu trzech miesięcy od dnia złożenia oświadczenia przez mężczyznę.

Przed kim następuje uznanie ojcostwa?

Zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym uznanie ojcostwa dziecka może nastąpić przed:

  • kierownikiem urzędu stanu cywilnego,
  • sądem opiekuńczym,
  • za granicą również przed polskim konsulem lub osobą wyznaczoną do wykonywania funkcji konsula, jeżeli uznanie dotyczy dziecka, którego oboje rodzice albo jedno z nich są obywatelami polskimi ,
  • w razie niebezpieczeństwa grożącego bezpośrednio życiu matki dziecka lub mężczyzny, od którego dziecko pochodzi również przed - notariuszem, wójtem (burmistrza, prezydenta miasta), starostą, marszałkiem województwa, sekretarzem powiatu albo gminy.

Kiedy można uznać ojcostwo?

Ojcostwo można uznać jeżeli dziecko jest już poczęte ale jeszcze się nie urodziło. Ponadto, do uznania może dojść gdy dziecko się urodziło, ale nie ma jeszcze ukończonego osiemnastego roku życia. Jeżeli dziecko zmarło przed osiągnięciem pełnoletności, uznanie ojcostwa może nastąpić w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym mężczyzna składający oświadczenie o uznaniu dowiedział się o śmierci dziecka, nie później jednak niż do dnia, w którym dziecko osiągnęłoby pełnoletność.

Wskazać należy, że odpowiedni organ może odmówić uznania dziecka, nie tylko w sytuacji gdy dziecko osiągnęło już 18 lat, ale także gdy np. organ poweźmie wątpliwość co do pochodzenia dziecka albo wszczęto już postępowanie sądowe o ustalenie ojcostwa, a także w przypadku gdy osoba składająca oświadczenie nie posiada pełnej zdolność do czynności prawnych. W takim przypadku uznanie ojcostwa możliwe będzie jedynie przed sądem opiekuńczym. Dodatkowo należy wskazać, że osoby, które ukończyły 16 lat mogą złożyć oświadczenie o uznaniu ojcostwa tylko przed sądem opiekuńczym. O odmowie uznania ojcostwa odpowiedni organ powiadamia matkę dziecka i mężczyznę, który twierdzi, że jest ojcem dziecka.

-----
NOWOŚĆ! Poradnik "Rozwód i separacja, kompendium wiedzy", zawierający odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania w trakcie spraw rozwodowych, dotyczących separacji oraz unieważnienia małżeństwa.
Publikacja dostępna online w formie elektronicznej, po zakupieniu przesyłana na skrzynkę pocztową w ciągu kilku minut.
 
Zapraszamy do przeczytania innych artykułów z sekcji prawo rodzinne oraz kontaktu z naszymi prawnikami.
Kancelaria świadczy także porady prawne przez Internet, zapraszamy do wypełnienia bezpłatnego formularza wyceny usługi.