Umowa najmu okazjonalnego - bezpieczniej dla właściciela

publikacja: 2015-05-12, sekcja: prawo cywilne

Umowa najmu okazjonalnego jest szczególnym rodzajem umowy regulującej kwestie najmu lokali.  Przedmiotem umowy najmu okazjonalnego może być tylko lokal, który służyć będzie zaspokojeniu potrzeb życiowych. Zawarcie takiej umowy pozwala znacznie łatwiej usunąć niechcianych lokatorów np. zalegających w płatności z czynszem. Powyższe kwestie reguluje ustawa o ochronie praw lokatorów.

Warunki powstania najmu okazjonalnego

Po pierwsze umowa najmu okazjonalnego musi być zawarta w formie pisemnej. Niedochowanie tej formy powoduje jej nieważność. Wszelkie zmiany w umowie również muszą być dochowane w tej formie. Po drugie w umowie należy wskazać termin zawarcia takiej umowy – nie może być on dłuższy niż 10 lat. Po trzecie, do umowy załącza się:

1) oświadczenie najemcy w formie aktu notarialnego, w którym najemca poddał się egzekucji i zobowiązał się do opróżnienia i wydania lokalu używanego na podstawie umowy najmu okazjonalnego lokalu w terminie wskazanym w żądaniu;

2) wskazanie przez najemcę innego lokalu, w którym będzie mógł zamieszkać w przypadku wykonania egzekucji obowiązku opróżnienia lokalu;

3) oświadczenie właściciela lokalu lub osoby posiadającej tytuł prawny do lokalu, o wyrażeniu zgody na zamieszkanie najemcy i osób z nim zamieszkujących w lokalu wskazanym w oświadczeniu; na żądanie wynajmującego załącza się oświadczenie z podpisem notarialnie poświadczonym.

  • Obowiązki właściciela

Warunkiem istnienia umowy najmu okazjonalnego, jest ponadto, dokonanie przez właściciela będącego osobą fizyczną, nieprowadzącego działalności gospodarczej w zakresie wynajmowania lokali, zgłoszenia zawarcia umowy najmu okazjonalnego lokalu naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania właściciela. Obowiązek ten musi zostać spełniony w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia najmu. W przypadku niedochowania tego obowiązku, właściciel nie będzie mógł korzystać z przywilejów jakie daje zawarcie takiej umowy, o czym poniżej.

Zalety umowy najmu okazjonalnego

Zawracie  umowy najmu okazjonalnego daje właścicielowi lokalu możliwość skuteczniejszego i szybszego pozbycia się uciążliwych lokatorów, którzy zajmują dany lokal, bez konieczności występowania do sądu z pozwem o eksmisję. Dzieje się tak ponieważ, lokator musi dostarczyć oświadczenia, o których mowa była na początku. Nie będzie więc potrzeby zapewnienia lokatorowi lokalu socjalnego. Ponadto, zawarcie takiej umowy likwiduje okres ochronny, który uniemożliwia eksmisję w okresie 1 listopada do 31 marca.

Procedura usunięcia lokatora

Po wygaśnięciu ( zakończeniu trwania umowy ) lub rozwiązaniu umowy najmu okazjonalnego lokalu ( poprzez jej wypowiedzenie), jeżeli najemca dobrowolnie nie opróżnił lokalu, właściciel doręcza najemcy żądanie opróżnienia lokalu, sporządzone na piśmie opatrzonym urzędowo poświadczonym podpisem właściciela. W przypadku, gdy najemca nie wyprowadził się, we wskazanym w żądaniu opróżnienia lokalu, terminie właściciel składa do sądu wniosek o nadanie klauzuli wykonalności aktowi notarialnemu, w którym najemca poddał się egzekucji. 

Jeśli ta procedura zostanie dopełniona, zastępuje ona konieczność wszczynania sprawy o eksmisję lokatora, która byłaby trudna i uciążliwa.

-----
Zapraszamy do przeczytania innych artykułów z sekcji prawo cywilne oraz kontaktu z naszymi prawnikami.
Kancelaria świadczy także porady prawne przez Internet, zapraszamy do wypełnienia bezpłatnego formularza wyceny usługi.