Wynagrodzenie dla opiekuna lub kuratora osoby ubezwłasnowolnionej

publikacja: 2015-02-15, sekcja: prawo rodzinne

Na podstawie ustawy -  kodeks rodzinny i opiekuńczy - opiekunowi lub kuratorowi przysługuje uprawnienie do żądania wynagrodzenia za sprawowanie opieki nad osobą ubezwłasnowolnioną.

Kto i kiedy przyznaje wynagrodzenie?

Sąd opiekuńczy przyzna opiekunowi za sprawowanie opieki na jego żądanie stosowne wynagrodzenie okresowe albo wynagrodzenie jednorazowe w dniu ustania opieki lub zwolnienia go od niej.

Wynagrodzenie dla opiekuna pokrywa się z majątku lub dochodów ubezwłasnowolnionego. Natomiast w przypadku gdy osoba tak nie ma odpowiednich dochodów lub majątku, wynagrodzenie pokrywane jest ze środków publicznych na podstawie ustawy o pomocy społecznej.  

Kiedy sąd odmówi przyznania świadczenia ?

Wynagrodzenia nie przyznaje się, jeżeli:

  • nakład pracy opiekuna jest nieznaczny lub
  • gdy sprawowanie opieki jest związane z pełnieniem funkcji rodziny zastępczej
  • albo czyni zadość zasadom współżycia społecznego.

Jaka jest wysokość wynagrodzenia?

Wynagrodzenie za sprawowanie opieki wypłaca się w wysokości ustalonej przez sąd.

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej wynagrodzenie to obliczone w stosunku miesięcznym nie może przekraczać 1/10 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, bez wypłat nagród z zysku, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za okres poprzedzający dzień przyznania wynagrodzenia.

Pamiętać trzeba, iż opiekun może żądać od pozostającego pod opieką zwrotu: nakładów i wydatków związanych ze sprawowaniem opieki. Do roszczeń z tego tytułu stosuje się odpowiednio przepisy o zleceniu. Roszczenia powyższe przedawniają się z upływem lat trzech od ustania opieki lub zwolnienia opiekuna.

Wynagrodzenie dla kuratora

Organ państwowy, który ustanowił kuratora, przyzna mu na jego żądanie stosowne wynagrodzenie za sprawowanie kurateli. Wynagrodzenie pokrywa się z dochodów lub z majątku osoby, dla której kurator jest ustanowiony, a jeżeli osoba ta nie ma odpowiednich dochodów lub majątku, wynagrodzenie pokrywa ten, kto żądał ustanowienia kuratora.

W tym miejscu, należy przytoczyć uchwałę Sądu Najwyższego z dnia 28 marca 2014 r. I CZP 6/14 „W razie braku podstaw do pokrycia wynagrodzenia kuratora osoby częściowo ubezwłasnowolnionej na podstawie art. 179 § 1 KRO, wynagrodzenie to jest pokrywane ze środków publicznych na podstawie przepisów o pomocy społecznej (art. 162 § 3 w związku z art. 178 § 2 KRO i art. 53a ustawy z 12.3.2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 182 ze zm.).

W postępowaniu o przyznanie wynagrodzenia kuratorowi             osoby częściowo ubezwłasnowolnionej ze środków publicznych zainteresowanym jest gmina, na której spoczywa obowiązek wypłaty tego wynagrodzenia.

Postanowienie w przedmiocie wynagrodzenia kuratora osoby częściowo ubezwłasnowolnionej jest postanowieniem co do istoty sprawy, od którego przysługuje apelacja (art. 518 KPC).”

Wynagrodzenia nie przyznaje się, jeżeli nakład pracy kuratora jest nieznaczny, a sprawowanie kurateli czyni zadość zasadom współżycia społecznego

 

Warto wspomnieć, że pracownicy domów opieki społecznej, a także domów dziecka mogą również ubiegać się o wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki nad dzieckiem lub osobą ubezwłasnowolnioną, której są opiekunem albo kuratorem.

-----
NOWOŚĆ! Poradnik "Rozwód i separacja, kompendium wiedzy", zawierający odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania w trakcie spraw rozwodowych, dotyczących separacji oraz unieważnienia małżeństwa.
Publikacja dostępna online w formie elektronicznej, po zakupieniu przesyłana na skrzynkę pocztową w ciągu kilku minut.
 
Zapraszamy do przeczytania innych artykułów z sekcji prawo rodzinne oraz kontaktu z naszymi prawnikami.
Kancelaria świadczy także porady prawne przez Internet, zapraszamy do wypełnienia bezpłatnego formularza wyceny usługi.