Ślub poza Urzędem Stanu Cywilnego - opłaty, warunki.

publikacja: 2015-02-04, sekcja: prawo rodzinne

Z dniem 1 marca 2015 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego uchylająca dotychczas obowiązującą ustawę w tym zakresie z dnia 29 września 1986 r.  Powyższa ustawa wprowadza wiele istotnych zmian w obecnie obowiązującym porządku prawnym. Jedną z nich jest umożliwienie zawarcia związku małżeńskiego poza Urzędem Stanu Cywilnego  (dotychczas bardzo ograniczone).

ZAWARCIE ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO POZA USC

Na wniosek osoby zamierzającej zawrzeć małżeństwo kierownik urzędu stanu cywilnego przyjmuje oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego w okręgu rejestracji stanu cywilnego, w którym jest on właściwy, jeżeli wskazane we wniosku miejsce zawarcia małżeństwa zapewnia:

  • zachowanie uroczystej formy jego zawarcia
  • oraz bezpieczeństwo osób obecnych przy składaniu oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński.

Warto nadmienić, że jeśli wskazane we wniosku miejsce zawarcia małżeństwa nie spełnia wymogów w/w kierownik urzędu stanu cywilnego pisemnie odmawia przyjęcia oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński we wskazanym miejscu.

Ustanowienie w/w regulacji daje możliwość zawarcia związku małżeńskiego potocznie nazywanego "pod chmurką" np. na plaży lub w innym wybranym miejscu.

Jeżeli przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński nastąpiło na wniosek dotyczący zawarcia związku małżeńskiego poza urzędem stanu cywilnego, pobiera się opłatę dodatkową, która stanowi dochód gminy. Wysokość opłaty dodatkowej za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego określi Minister właściwy do spraw wewnętrznych, w drodze rozporządzenia, uwzględniając zryczałtowane koszty udziału kierownika urzędu stanu cywilnego w przyjmowaniu oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego. Zgodnie z rozporządzeniem, opłata od powyższego wniosku wynosić ma 1000 zł.

Obecnie związek małżeński poza USC można zawrzeć tylko  z uwagi na uzasadnione przyczyny. Ewolucja przepisów w tym zakresie spowodowana jest zmianami obyczajowymi. Nupturienci, dla podkreślenia momentu zawarcia małżeństwa, pragną składać  oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński w wyjątkowej scenerii. Po wejściu w życie ustawy dopuszczalnym miejscem zawarcia małżeństwa, poza urzędem stanu cywilnego, będzie inne miejsce znajdujące się na terytorium gminy, w okręgu której jest właściwy dany kierownik urzędu stanu cywilnego. Okoliczności zawarcia ślubu poza urzędem, poprzedzone zawsze wnioskiem nupturienta, mogą wynikać z faktycznej sytuacji osób zamierzających zawrzeć związek małżeński (pobyt w szpitalu, zakładzie karnym itp.) lub też mogą być poparte innymi okolicznościami niż wskazane wyżej szczególne przypadki.

Należy zaakcentować, iż chęć zawarcie związku małżeńskiego poza USC w przypadku osoby, która pozbawiona jest wolności albo kiedy jej życie lub zdrowie jest zagrożone  nie będzie powodowała  żadnych dodatkowych opłat poza dotychczasową opłatą skarbową za sporządzenie aktu małżeństwa.

UZYSKIWANIE ODPISÓW

Warto również wspomnieć, iż zgodnie z nową ustawą powstanie system teleinformatyczny, w którym gromadzone zostaną dane dotyczące stanu cywilnego. Dostęp do rejestru stanu cywilnego będą mieć minister właściwy do spraw wewnętrznych, kierownik urzędu stanu cywilnego, zastępca kierownika urzędu stanu cywilnego oraz, w zakresie sprawowanego nadzoru – wojewoda.

W związku z powyższym oraz zgodnie z nowymi przepisami wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego lub o wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym lub zaświadczenia o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby składa się do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego. Dodatkowo na wniosek, dokumenty te mogą zostać wydane w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

-----
NOWOŚĆ! Poradnik "Rozwód i separacja, kompendium wiedzy", zawierający odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania w trakcie spraw rozwodowych, dotyczących separacji oraz unieważnienia małżeństwa.
Publikacja dostępna online w formie elektronicznej, po zakupieniu przesyłana na skrzynkę pocztową w ciągu kilku minut.
 
Zapraszamy do przeczytania innych artykułów z sekcji prawo rodzinne oraz kontaktu z naszymi prawnikami.
Kancelaria świadczy także porady prawne przez Internet, zapraszamy do wypełnienia bezpłatnego formularza wyceny usługi.