Obniżenie alimentów - kiedy można żądać

publikacja: 2015-01-21, sekcja: prawo rodzinne

Zgodnie z treścią art. 138 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego „w razie zmiany stosunków można żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego”.

Zauważyć należy, iż obecnie dominującym pogląd wskazuje, że zmiana stosunków powinna mieć charakter istotny. To czy owa zmiana stosunków na taki charakter oceniać będzie sąd rozpoznający sprawę. Zmiana stosunków może dotyczyć osoby otrzymującej alimenty jak również osoby, która płaci, a więc np. ojca. Może ona polegać na pogorszeniu lub poprawie ich sytuacji materialnej i w związku z tym może być to podstawa do zmiany wyroku alimentacyjnego.

Warto w tym miejscu przytoczyć tezę orzeczenia Sądu Najwyższego z dnia 11 maja 2011 r., sygn. akt: I CSK 486/10 „jeżeli dłużnik powołuje się na zmianę stosunków, polegającą na obniżeniu jego możliwości zarobkowych i majątkowych lub zmniejszeniu się potrzeb uprawnionego do alimentów, to przysługuje mu powództwo oparte na art. 138 KRO. Jeżeli natomiast twierdzi, że po powstaniu tytułu egzekucyjnego nastąpiło zdarzenie, na skutek którego zobowiązanie wygasło albo nie może być egzekwowane (np. świadczenia alimentacyjne zostały spełnione albo roszczenie alimentacyjne uległo przedawnieniu), to wówczas właściwą drogą jest powództwo przewidziane w art. 840 § 1 pkt 2 KPC.”

Należy zastanowić się podając przykłady w jakich sytuacjach można żądać obniżenia alimentów. Wymieńmy w tym miejscu kilka z nich:

  • podstawą do obniżenia alimentów może być fakt, iż np. ojcu dziecka, na które płaci alimenty, urodziło się nowe dziecko,
  • kolejną podstawą może być zmniejszenie możliwości zarobkowych i majątkowych stron,
  • istnienie ważnego powodu do zmiany zatrudnienia na mniej zyskowne powodującej zmniejszenie się zarobków zobowiązanego do alimentacji może stanowić podstawę do żądania obniżenia alimentów na podstawie art. 138 KRO, chyba, że pogorszeniu się sytuacji zarobkowej zobowiązanego do alimentacji odpowiada równoznaczny wzrost potrzeb uprawnionych do alimentacji, a zasądzone na rzecz uprawnionych alimenty nie przekraczają możliwości zarobkowych i majątkowych zobowiązanego(wyrok SN z dnia 12 marca 1973, III CRN 6/73),
  • warto pamiętać, iż w sytuacji gdy ktoś specjalnie zwolni się z pracy, aby nie płacić alimentów na rzecz dziecka, sąd nie obniży tych alimentów będzie on  bowiem badał, czy sytuacja materialna zobowiązanego do płacenia alimentów nie została pogorszona z jego winy.

Do jakiego sądu kierujemy powództwo

Powództwo o obniżenie alimentów kieruje się do Sądu Rejonowego Wydział Rodzinny i Nieletnich według miejsca zamieszkania pozwanego ( osoby uprawnionej do alimentów) .

Kto jest uprawniony do żądania obniżenia alimentów

Uprawnionym do wniesienia pozwu o obniżenie alimentów jest osoba, która została zobowiązana przez sąd do świadczenia alimentacyjnego np. uprawnionym do wniesienia pozwu będzie ojciec, który ma obowiązek płacenia alimentów na córkę. 

-----
NOWOŚĆ! Poradnik "Rozwód i separacja, kompendium wiedzy", zawierający odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania w trakcie spraw rozwodowych, dotyczących separacji oraz unieważnienia małżeństwa.
Publikacja dostępna online w formie elektronicznej, po zakupieniu przesyłana na skrzynkę pocztową w ciągu kilku minut.
 
Zapraszamy do przeczytania innych artykułów z sekcji prawo rodzinne oraz kontaktu z naszymi prawnikami.
Kancelaria świadczy także porady prawne przez Internet, zapraszamy do wypełnienia bezpłatnego formularza wyceny usługi.