Ustanowienie opiekuna lub kuratora dla osoby ubezwłasnowolnionej

publikacja: 2015-01-18, sekcja: prawo rodzinne

Sąd, który orzekł ubezwłasnowolnienie, zarządza z urzędu przesłanie SĄDOWI OPIEKUŃCZEMU odpisu prawomocnego postanowienia, w którym orzekł ubezwłasnowolnienie. Opiekę ustanawia sąd opiekuńczy, a więc sąd rejonowy wydział rodzinny i nieletnich.

Opiekę nad osobą ubezwłasnowolnioną sprawuje opiekun. Warto również zastanowić się, kto powinien być opiekunem ubezwłasnowolnionego.  Jeżeli wzgląd na dobro pozostającego pod opieką nie stoi temu na przeszkodzie, opiekunem ubezwłasnowolnionego całkowicie powinien być ustanowiony przede wszystkim jego:

  • Małżonek,
  • a w braku tegoż - jego ojciec lub matka.

 

 W innych przypadkach, gdy wzgląd na dobro pozostającego pod opieką nie stoi temu na przeszkodzie, opiekunem powinna być ustanowiona przede wszystkim osoba wskazana przez ojca lub matkę, jeżeli nie byli pozbawieni władzy rodzicielskiej. Jeżeli opiekunem nie została ustanowiona osoba wskazana przez ojca lub matkę, opiekun powinien być ustanowiony spośród krewnych lub innych osób bliskich pozostającego pod opieką albo jego rodziców. W braku takich osób sąd opiekuńczy zwraca się o wskazanie osoby, której opieka mogłaby być powierzona, do właściwej jednostki organizacyjnej pomocy społecznej albo do organizacji społecznej, do której należy piecza nad małoletnimi, a jeżeli pozostający pod opieką przebywa w placówce opiekuńczo-wychowawczej albo innej podobnej placówce, w zakładzie poprawczym lub w schronisku dla nieletnich sąd może się zwrócić także do tej placówki albo do tego zakładu lub schroniska.  Opiekunem prawnym może zostać pracownik domu pomocy społecznej, w przypadku gdy niemożliwe jest sprawowanie opieki przez członków rodziny.

Kto nie może zostać opiekunem ?

Opiekunem nie może być:

  • Osoba, która nie ma pełnej zdolności do czynności prawnych
  • albo została pozbawiona praw publicznych
  • Osoba, w stosunku do której zachodzi prawdopodobieństwo, że nie wywiąże się należycie z obowiązków opiekuna.

 

Natomiast opiekunem małoletniego nie może być ustanowiona osoba, która została:

  • pozbawiona władzy rodzicielskiej
  • skazana za przestępstwo przeciwko wolności seksualnej lub obyczajności
  • skazana za umyślne przestępstwo z użyciem przemocy wobec osoby lub przestępstwo popełnione na szkodę małoletniego lub we współdziałaniu z nim,
  • osoba, wobec której orzeczono zakaz prowadzenia działalności związanej z wychowywaniem, leczeniem, edukacją małoletnich lub opieką nad nimi, lub obowiązek powstrzymywania się od przebywania w określonych środowiskach lub miejscach, zakaz kontaktowania się z określonymi osobami lub zakaz opuszczania określonego miejsca pobytu bez zgody sądu

 

Wskazać należy iż sąd może z ważnych powodów zwolnić opiekuna z pełnienia tej funkcji np. w przypadku gdy opiekun jest w podeszłym wieku albo jego stan zdrowia nie daje mu możliwości sprawowania opieki. Trzeba zaznaczyć, iż sąd zwalnia opiekuna z pełnienia tej funkcji gdy dopuszcza się on czynów lub zaniedbań które naruszają dobro osoby ubezwłasnowolnionej.

W przypadku ubezwłasnowolnienia częściowego sąd opiekuńczy ustanowi kuratelę, a osoba sprawująca taka funkcję nazywa się kuratorem. Do ustanowienia kurateli stosuje się odpowiednio do przepisy o opiece, w związku z czym procedura ustanowienia kurateli jest taka sama jak ustanowienia opieki. W razie uchylenia ubezwłasnowolnienia kuratela ustaje z mocy prawa.

 

-----
NOWOŚĆ! Poradnik "Rozwód i separacja, kompendium wiedzy", zawierający odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania w trakcie spraw rozwodowych, dotyczących separacji oraz unieważnienia małżeństwa.
Publikacja dostępna online w formie elektronicznej, po zakupieniu przesyłana na skrzynkę pocztową w ciągu kilku minut.
 
Zapraszamy do przeczytania innych artykułów z sekcji prawo rodzinne oraz kontaktu z naszymi prawnikami.
Kancelaria świadczy także porady prawne przez Internet, zapraszamy do wypełnienia bezpłatnego formularza wyceny usługi.