Wysokość odsetek ustawowych od 23 grudnia 2014 r.

publikacja: 2015-01-01, sekcja: prawo cywilne

Zgodnie z regulacją zawartą w art. 539 Kodeksu Cywilnego „ odsetki od sumy pieniężnej należą się tylko wtedy, gdy to wynika z czynności prawnej albo z ustawy, z orzeczenia sądu lub z decyzji innego właściwego organu. Jeżeli wysokość odsetek nie jest w inny sposób określona, należą się odsetki ustawowe”.

Pod pojęciem odsetek należy rozumieć wynagrodzenie za korzystanie z czyjegoś kapitału przez pewien okres czasu lub opóźnienie za zwłokę w spełnieniu wymaganego świadczenia. W świetle polskiego prawa źródłem płacenia odsetek w wyniku istnienia zobowiązania może być:

  • czynność prawna ( np. umowa pożyczki),
  • ustawa ( ustawowy obowiązek zapłaty odsetek np. opóźnienie ze spełnieniem świadczenia - art. 481 KC),
  • orzeczenie sądu lub decyzja innego organu.

W przypadku gdy wysokość odsetek nie została określona w wyżej wymieniony sposób należą się odsetki ustawowe. Zgodnie z przepisami zawartymi w KC „Rada Ministrów określa, w drodze rozporządzenia, wysokość odsetek ustawowych, kierując się koniecznością zapewnienia dyscypliny płatniczej i sprawnego przeprowadzania rozliczeń pieniężnych, biorąc pod uwagę wysokość rynkowych stóp procentowych oraz stóp procentowych Narodowego Banku Polskiego”. Powyższa regulacja upoważnia więc Radę Ministrów do tego aby w drodze rozporządzenia określiła wysokość odsetek ustawowych.

Wykonując upoważnienie zawarte w art. 359 § 3 KC Rada Ministrów wydała rozporządzenie z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie wysokości odsetek ustawowych, w którym obniżona została wysokość odsetek ustawowych do 8 % ( Dz. U. z 2014 poz. 1858). Powyższe rozporządzenie weszło w życie z dniem 23 grudnia 2014 r. Wcześniej, a więc od 15 grudnia 2008 r. do 22 grudnia 2014 r. wysokość odsetek ustawowych wynosiła 13 %.  Utraciło więc moc Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 grudnia 2008 r. w sprawie określenia wysokości odsetek ustawowych (Dz. U. Nr 220, poz. 1434).

-----
Zapraszamy do przeczytania innych artykułów z sekcji prawo cywilne oraz kontaktu z naszymi prawnikami.
Kancelaria świadczy także porady prawne przez Internet, zapraszamy do wypełnienia bezpłatnego formularza wyceny usługi.