Wykonywanie orzeczeń sądowych w UE

publikacja: 2014-12-04, sekcja: prawo cywilne

Na szczeblu Unii Europejskiej przyjęto rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1215/2012 z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych, które należy stosować od dnia 10 stycznia 2015 roku.

Zgodnie z nową regulacją zawartą w powyższym rozporządzeniu „orzeczenie wydane w państwie członkowskim, które jest wykonalne w tym państwie członkowskim, jest wykonalne w innym państwie członkowskim bez potrzeby stwierdzenia jego wykonalności”. Dzięki przyjęciu powyższego rozporządzenia egzekwowanie orzeczeń w sprawach cywilnych i handlowych wydawanych przez państwa członkowskie w innym państwie członkowskim będzie mniej kosztowne i czasochłonne.

Regulacja ta jest gwarantem tego, iż orzeczenia wydane przez sąd innych państw członkowskich w sprawach cywilnych oraz handlowych, ugody sądowe a także dokumenty urzędowe pochodzące z tych państw członkowskich będą stanowiły tytuł wykonawczy w Polsce, w związku z czym będą mogły być egzekwowane w naszym kraju bez konieczności uzyskania klauzuli wykonalności . Identyczne zasady dotyczą orzeczeń, ugód sądowych i dokumentów urzędowych wydanych w Polsce.  Mianowicie, jeżeli w Polsce wydane orzeczenie będzie stanowić tytuł wykonawczy, nie będzie potrzebne przeprowadzanie postępowania sądowego, w innym państwie członkowskim, w przedmiocie stwierdzenia jego wykonalności. Dotyczy się to również dokumentów urzędowych oraz ugód sądowych zgodnie z regulacją zawartą w art. 58 i art. 59  wyżej wskazanego rozporządzenia. Takie rozwiązanie znacznie ułatwi wierzycielom egzekwowanie należności od dłużników.

Powyższe rozporządzenie należy stosować we wszystkich państwach członkowskich bezpośrednio, co oznacza, że nie obowiązują dopiero po prowadzeniu ich do wewnętrznego porządku prawnego danego kraju UE. Rozporządzenie to gwarantuje, że w każdym państwie UE będzie obowiązywać jednakowe rozwiązanie w tej materii, tj. wspólne dla wszystkich państw członkowskich .

W celu efektywnego stosowania norm zawartych w powyższym rozporządzeniu Rada Ministrów przyjęła w dniu 14 października 2014 roku projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Projekt ten wprowadza w części czwartej KPC nową księgę czwartą, która poświęcona jest uznaniu i wykonaniu w naszym kraju orzeczeń sądowych, ugód i dokumentów urzędowych pochodzących z innych państw UE, które objęte są systemem automatycznej wykonalności. 

-----
Zapraszamy do przeczytania innych artykułów z sekcji prawo cywilne oraz kontaktu z naszymi prawnikami.
Kancelaria świadczy także porady prawne przez Internet, zapraszamy do wypełnienia bezpłatnego formularza wyceny usługi.