Nowe obowiązki dla prowadzących sklep internetowy od 25 grudnia 2014 r

publikacja: 2014-12-02, sekcja: prawo cywilne

Z dniem 25 grudnia 2014 r. wchodzi w życie nowa ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, która jest wynikiem wydania dyrektywy przez Parlament Europejski i Radę nr 2011/83/UE z dnia 25 października 2011 r. w sprawie praw konsumentów . Ustawa ta reguluje między innymi zasady i tryb zawierania umowy z konsumentem na odległość oraz zasady i tryb przysługującego prawa do odstąpienia przez konsumenta od powyższej umowy.

Zgodnie nową regulacją zawartą w powyższej ustawie konsumentem jest osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej nie związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą. Umową zawieraną na odległość jest umowa, która została zawarta:

 • między konsumentem a przedsiębiorcą, który ma tak zorganizowaną działalność tak aby prowadzić sprzedaż na odległość,
 • bez jednoczesnej obecności obu stron,
 • z wyłącznym wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (np. przez Internet).

Mając na uwadze powyższe w niniejszym artykule przedstawione zostaną nowe obowiązki nałożone na prowadzonych sklep internetowy oraz skutki ich niedopełnienia. Katalog nowo nałożonych obowiązków przewidzianych w przepisach powyższej ustawy został znacznie poszerzony w porównaniu do obecnie obowiązujących przepisów, a nowo nałożone obowiązki mają spowodować, że konsument będzie bardziej świadomy podjętej decyzji, w kwestii zawarcia ewentualnej umowy.  

Zgodnie z art. 12 komentowanej ustawy przedsiębiorca ma obowiązek w sposób jasny i zrozumiały poinformować konsumenta, najpóźniej do chwili wyrażenia przez niego woli związania się umową na odległość, o:

 • opisie produktu, tj. głównych cechach świadczenia z uwzględnieniem przedmiotu świadczenia oraz sposobu porozumiewania się z konsumentem;
 • wszelkich danych przedsiębiorcy, tj. danych identyfikujących ( firma, organ rejestrujący działalność, NIP, KRS); adresie przedsiębiorstwa, telefonu lub faksu oraz poczty elektronicznej, jeśli są dostępne w celu udostępnienia możliwości skontaktowania się przez konsumenta; adresie do składania reklamacji, jeżeli jest inny niż powyżej przedstawiany;
 • rzeczywistych kosztach zawarcia takiej umowy jeszcze przed jej zawarciem ( z podatkiem, opłacie za transport itd.);
 • kosztach korzystania ze środka porozumiewania się na odległość w celu zawarcia umowy, w sytuacji gdy są wyższe niż zwykle stosowane za korzystanie z tego środka porozumiewania się.
 • Realizacji zamówienia, tj. sposobie i terminie zapłaty, sposobie i terminie spełnienia świadczenia oraz stosowanej procedurze reklamacji
 • Prawie do odstąpienia od umowy, tzn. sposobie i realizacji prawa do odstąpienia od umowy, a także wzorze do odstąpienia od umowy zawartego w powyższej ustawie, kosztach zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy które ponosi konsument; obowiązku zwrotu przedsiębiorcy uzasadnionych kosztów związanych z odstąpienie od umowy po rozpoczęciu świadczenia usługi oraz wyjątkach, w których odstąpienie od umowy nie przysługuje konsumentowi;
 • Informacji o obowiązku dostarczenia przez przedsiębiorcę rzeczy bez wad;
 • Gwarancji i jej treści, jeżeli na sprzedane rzeczy jest udzielna oraz usługach posprzedażowych.
 • Kodeksie dobrych praktyk i sposobie zapoznania się z nim
 • czasie trwania umowy lub o sposobie i przesłankach jej wypowiedzenia, gdy umowa zawarta została na czas nieoznaczony lub gdy ma ulec automatycznemu przedłużeniu oraz minimalnym czasie trwania zobowiązań konsumenta wynikających z umowy;
 • Informacji o gwarancjach finansowych np. wysokości i sposobie złożenia kaucji;
 • Treściach cyfrowych a więc funkcjonalności treści cyfrowych oraz technicznych środkach ochrony, a także mających znaczenie interoperacyjności treści cyfrowych ze sprzętem komputerowym i oprogramowaniem, o których przedsiębiorca wie lub powinien wiedzieć.
 • Możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasadach dostępu do tych procedur.

Wszystkie te elementy przedsiębiorca może zawrzeć właśnie na swojej stronie internetowej, jeżeli sprzedaż dokonywana jest za jej pośrednictwem, a z chwilą dostarczenia rzeczy przedsiębiorca powinien potwierdzić powyższe dane na trwałym nośniku np. na papierze, w postaci e-maila. Wskazać należy, iż trwałym nośnikiem NIE JEST strona internetowa.

Zaakcentowania wymaga fakt, że jeżeli sprzedawca nie spełni obowiązków informacyjnych dotyczących opłat dodatkowych, kosztów zwrotu rzeczy, kosztów dostarczenia towaru, zobligowany będzie ponieść je samodzielnie.

Ponadto, jeżeli umowa zawarta przez Internet związana jest z obowiązkiem zapłaty, przedsiębiorca musi dostarczyć w sposób JASNY I WIDOCZNY bezpośrednio przed złożeniem zamówienia informacji o:

 1. głównych cechach świadczenia z uwzględnieniem przedmiotu świadczenia oraz sposobu porozumiewania się z klientem;
 2. łącznej cenie lub wynagrodzeniu za świadczenie wraz z podatkami , a gdy nie można obliczyć wysokości – wskazania sposobu obliczania, a także opłatach za transport, usługi pocztowe i inne koszty, a gdy ustalić ich nie można to o obowiązku ich uiszczenia;
 3. czasie trwania umowy lub o sposobie i przesłaniach jej wypowiedzenia, gdy umowa zawarta została na czas nieoznaczony lub jeżeli ma ulec automatycznemu przedłużeniu,
 4. minimalnym czasie trwania zobowiązań konsumenta wynikających z umowy.

Powyższe informacje, należy umieścić w tzw. podsumowaniu zamówienia, tj. na stronie na której znajduje się przycisk potwierdzający zakup danej rzeczy lub usługi. Na przedsiębiorcę został nałożony obowiązek, aby zapewnił konsumenta, że dokonanie zamówienia związane jest z obowiązkiem zapłaty. W tym celu najlepiej jest umieścić na stronie przycisk z wyrażeniem „zamówienie z obowiązkiem zapłaty” albo równoważnym odpowiadającym termu terminowi. 

Prowadząc sklep internetowy należy wskazać (najpóźniej na początku składania zamówienia) wyraźnie, jasno i czytelnie informacje o ograniczeniach dotyczących dostarczania ( np. tylko w PL, tylko w krajach UE takich jak) oraz akceptowanych formach płatności ( np. za pomocą karty płatniczej VISA). Powyższe informacje muszą zostać zawarte najpóźniej do chwili w której, konsument zacznie składać zamówienie

Nowa ustawa wprowadza również obowiązek uzyskania wyraźnej zgody konsumenta na wszelkie dodatkowe płatności, a zgoda ta nie może wynikać z opcji domyślnej. Dalej w ustawie zawarto również zakaz pobierania wyższych opłat niż jak za zwykłe połączenie telefoniczne od konsumenta, który kontaktuje się z przedsiębiorcą przez specjalnie przeznaczą a do tego celu infolinię,  w sprawie zawartej umowy. 

Konsument ma prawo bez podania przyczyny w terminie 14 dni odstąpić od umowy.  Wskazać należy, że jeżeli konsument nie został pouczony o prawie do odstąpienia od umowy termin ten wynosi 12 miesięcy.  Przedsiębiorca winien niezwłocznie poinformować konsumenta o otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy. 

Warto nadmienić, iż prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje m.in. do umów:

 1. o świadczenie usług – jeżeli usługa wykonana została w pełni, a konsument został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia utraci prawo do odstąpienia od umowy;
 2. dotyczących produktu ulegających szybkiemu zepsuci np. jedzenie;
 3. produktów których nie można zwrócić po otwarci zapieczętowanego opakowania;
 4. dostarczania prasy za wyjątkiem prenumeraty;
 5. zawartych w drodze akcji publicznej.

 

-----
Zapraszamy do przeczytania innych artykułów z sekcji prawo cywilne oraz kontaktu z naszymi prawnikami.
Kancelaria świadczy także porady prawne przez Internet, zapraszamy do wypełnienia bezpłatnego formularza wyceny usługi.