Zadośćuczynienie -odszkodowanie za śmierć najbliższego członka rodziny

publikacja: 2014-11-17, sekcja: prawo cywilne

Powyższy artykuł wskazuje na uprawnienie jakie przysługuje określonej w nim grupie osób, które straciły członka rodziny, wskutek popełnienia czynu niedozwolonego. Istotne jest tutaj to aby, śmieć była wynikiem uszkodzenia ciała lub rozstrojem zdrowia bezpośrednio poszkodowanego. Zgodnie z art. 446 § 4 Kodeksu Cywilnego najbliższy członek rodziny zmarłego w wyniku popełnienia czynu niedozwolonego może dochodzić świadczenia pieniężnego w postaci zadośćuczynienia. Świadczenie to jest szczególnym rodzajem odszkodowania, ponieważ ma kompensować powstałą szkodę niemajątkową na osobie, która spowodowana została  śmiercią najbliższego członka rodziny.

Wypłacone zadośćuczynienie ma dla poszkodowanego stanowić pewien ekwiwalent za doznaną krzywdę w postaci straty osoby bliskiej. Jego celem jest również złagodzenie cierpienia psychicznego, jakie odczuwa najbliższy członek rodziny. Ponadto, ma ono pomóc w dostosowaniu się do nowej sytuacji życiowej w jakiej znalazła się osoba pośrednio poszkodowana. Jego zdaniem jest kompensowanie negatywnych przeżycia osób, którym nagle zmarł np. ojciec lub matka. Jest ono świadczeniem które może zostać przyznane tylko raz.

Zgodnie z orzecznictwem do kręgu osób uprawnionych, które mogą żądać zapłaty zadośćuczynienia po śmierci osoby bliskiej, należy zaliczyć małżonka, rodziców a także dzieci i rodzeństwo osoby zmarłej w skutek popełnienia czynu niedozwolonego. Tylko w wyjątkowych wypadkach powyższy krąg uprawnionych może zostać rozszerzony. Może to nastąpić np. w przypadku łączącej zmarłego z osobą ubiegającą się o zadośćuczynienie silnej więzi emocjonalnej. Istotny jest tutaj aspekt bliskość relacji powyższej wymienionych osób. Nie jest odosobniony pogląd, iż na wysokość przyznanego świadczenia ma wpływ, fakt bycia przez zmarłego oparciem dla rodziny a także głębokie poczucie osamotnienia i konieczność urządzenia sobie życia w odmienny sposób po jego stracie przez pośrednio poszkodowanego ( wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 14 maja 2014 r., sygn. akt. I ACa 1498/13)

W orzecznictwie można również zauważyć, iż wysokość przyznanego świadczenia zależna jest od więzi łączącej zmarłego i pośrednio poszkodowanego, w związku z czym najwyższe kwoty z tytułu zadośćuczynienia za cierpienie po stracie bliskiego krewnego przyznawane jego dzieciom oraz małżonkowi. 

-----
Zapraszamy do przeczytania innych artykułów z sekcji prawo cywilne oraz kontaktu z naszymi prawnikami.
Kancelaria świadczy także porady prawne przez Internet, zapraszamy do wypełnienia bezpłatnego formularza wyceny usługi.