Sprzeciw od wyroku zaocznego

publikacja: 2014-10-14, sekcja: prawo cywilne

Zgodnie z art. 344 kodeksu postępowania cywilnego pozwany, przeciwko któremu zapadł wyrok zaoczny, może złożyć sprzeciw w ciągu dwóch tygodni od doręczenia mu wyroku. W piśmie zawierającym sprzeciw pozwany powinien przytoczyć zarzuty, które pod rygorem ich utraty należy zgłosić przed wdaniem się w spór co do istoty sprawy, oraz okoliczności faktyczne i dowody. Sąd pomija spóźnione twierdzenia i dowody, chyba że strona uprawdopodobni, że nie zgłosiła ich w sprzeciwie bez swojej winy lub że uwzględnienie spóźnionych twierdzeń         i dowodów nie spowoduje zwłoki w rozpoznaniu sprawy albo że występują inne wyjątkowe okoliczności. Sprzeciw złożony po terminie oraz sprzeciw, którego braków strona w wyznaczonym terminie nie uzupełniła, a także sprzeciw nieopłacony, sąd odrzuca na posiedzeniu niejawnym.

Należy pamiętać, iż sprzeciw zawsze przysługuje tylko stronie pozwanej. Wyrok zaoczny jest bowiem przykładem orzeczenia wydawanego w przypadku, gdy strona pozwana nie złożyła żadnego oświadczenia w przedmiocie żądań pozwu tj. nie ustosunkowała się do pozwu ani pisemnie (np. w odpowiedzi na pozew) ani ustnie poprzez zajęcie stanowiska na rozprawie. Termin dwutygodniowy na złożenie sprzeciwu liczy się od dnia doręczenia pozwanemu wyroku zaocznego. Jest to termin zawity określony w ustawie, nie podlegający skróceniu ani przedłużeniu. Należy mieć na uwadze, że niepodjęcie przesyłki w terminie wysłanej na właściwy adres zamieszkania pozwanego, sąd potraktuje jako skuteczne doręczenie.

W przypadku, gdy pozwany dowiedział się o wyroku zaocznym np. od komornika wskutek wszczęcia postępowania egzekucyjnego, może złożyć wniosek o przywrócenie terminu do złożenia sprzeciwu. Zgodnie z art. 169 kodeksu postępowania cywilnego pismo z wnioskiem o przywrócenie terminu wnosi się do sądu, w którym czynność miała być dokonana, w ciągu tygodnia od czasu ustania przyczyny uchybienia terminu. Jeżeli niezłożenie sprzeciwu w terminie wynika np. z niewiedzy o toczącym się przeciwko własnej osobie postępowaniu, pozwany musi złożyć wniosek o przywrócenie terminu w ciągu 7 dni od chwili dowiedzenia się o nim, czyli             w opisanym przypadku w ciągu 7 dni od otrzymania zawiadomienia komornika. Równocześnie z wnioskiem       o przywrócenie terminu strona powinna dokonać czynności procesowej, a więc złożyć również sprzeciw od wyroku.

Sprzeciw od wyroku zaocznego podlega opłacie sądowej. Zgodnie z art. 19 ustawy o kosztach sądowych                 w sprawach cywilnych , od sprzeciwu od wyroku zaocznego pobiera się połowę opłaty. Jednakże w ocenie Sądu Najwyższego nieuiszczenie opłaty sądowej od sprzeciwu od wyroku zaocznego załączonego do wniosku           o przywrócenie terminu do wniesienia sprzeciwu stanowi brak formalny tego wniosku (Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 28 kwietnia 2010 r., sygn. akt III CZP 19/10). Tym samym warto złożyć sprzeciw od wyroku zaocznego wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu nieuiszczając nawet przy tym opłaty sądowej albowiem sąd zanim odrzuci sprzeciw w pierwszej kolejności musi wezwać pozwanego do uzupełnienia braku formalnego w postaci opłaty sądowej. Pozwany będzie miał wówczas dodatkowy tydzień na uiszczenie zaległej opłaty.

-----
Zapraszamy do przeczytania innych artykułów z sekcji prawo cywilne oraz kontaktu z naszymi prawnikami.
Kancelaria świadczy także porady prawne przez Internet, zapraszamy do wypełnienia bezpłatnego formularza wyceny usługi.