Rękojmia za wady dzieła

publikacja: 2014-10-10, sekcja: prawo cywilne

Zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego jeżeli dzieło ma wady, zamawiający może żądać ich usunięcia, wyznaczając w tym celu przyjmującemu zamówienie odpowiedni termin z zagrożeniem, że po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu nie przyjmie naprawy. Przyjmujący może odmówić naprawy, gdyby wymagała nadmiernych kosztów. Gdy wady usunąć się nie dadzą albo gdy z okoliczności wynika, że przyjmujący zamówienie nie zdoła ich usunąć w czasie odpowiednim, zamawiający może od umowy odstąpić, jeżeli wady są istotne. Jeżeli wady nie są istotne, zamawiający może żądać obniżenia wynagrodzenia w odpowiednim stosunku. To samo dotyczy wypadku, gdy przyjmujący zamówienie nie usunął wad w terminie wyznaczonym przez zamawiającego. Kluczowe znaczenie w zakresie możliwości odstąpienia od umowy ma wiedza zamawiającego     o wadzie dzieła. W ocenie Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu od zamawiającego dzieło, którego wykonanie wymaga specjalnych wiadomości i umiejętności, nie można wymagać, że będzie dysponował takim samym zasobem wiedzy specjalnej jak przyjmujący zamówienie, a tym samym – że każdorazowo będzie w stanie zweryfikować zaproponowane rozwiązania (zwłaszcza techniczne) pod kątem ich poprawności, rzetelności oraz przydatności do osiągnięcia założonego celu, dla którego zawarto umowę (sygn. akt I ACa 679/13). Tym samym zdaniem sądu dopuszczalne jest w takiej sytuacji odstąpienie od umowy przez zamawiającego po rozpoczęciu przez przyjmującego zamówienie wprowadzania w życie zaproponowanych rozwiązań, na które zamawiający wyraził zgodę.

Powyższe możliwości zachowania się zamawiającego oraz przyjmującego dzieło określone w art. 637 k.c. stanowią katalog zamknięty uprawnień wynikających z wadliwości dzieła. Przedstawiciele judykatury stoją na stanowisku, że wskazany katalog uprawnień jest wyczerpujący, a co za tym idzie dopuszczenie dodatkowo możliwości żądania upoważnienia do usunięcia tych wad na koszt przyjmującego zamówienie, prowadziłaby do rozszerzenia tego katalogu w sposób sprzeczny z przepisami regulującymi wzajemne relacje stron umowy o dzieło (wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 29 maja 2013 r., sygn. akt V ACa 141/13).

W opisanym przypadku podkreślenia wymaga różnica pomiędzy niewykonaniem a nienależytym wykonaniem zobowiązania. W orzecznictwie można się spotkać z poglądem, że niewykonanie zobowiązania zachodzi wówczas, gdy w zachowaniu dłużnika nie występuje nic, co odpowiadałoby spełnieniu świadczenia, natomiast nienależyte wykonanie zobowiązania ma miejsce wtedy, gdy zachowanie dłużnika zmierzało do spełnienia świadczenia, jednak osiągnięty przez niego wynik nie spełnia wymogów świadczenia, do którego dłużnik był zobowiązany ( wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 9 maja 2013 r., sygn. akt I ACa 161/13).

-----
Zapraszamy do przeczytania innych artykułów z sekcji prawo cywilne oraz kontaktu z naszymi prawnikami.
Kancelaria świadczy także porady prawne przez Internet, zapraszamy do wypełnienia bezpłatnego formularza wyceny usługi.