Czy rozwód uzyskany w państwie UE musi być zatwierdzony w Polsce?

publikacja: 2014-10-02, sekcja: prawo rodzinne

W sprawach dotyczących uznawania orzeczeń wydanych w jednym z państw członkowskich Unii Europejskiej przez sądy polskie, zastosowanie znajdują przepisy rozporządzenie Rady(WE) nr 2201/2003 z dnia 27 listopada 2003 r. dotyczące jurysdykcji oraz uznawania i wykonywania orzeczeń w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej, uchylające rozporządzenie (WE) nr 1347/2000. Rejestracja rozwodu, a także separacji               i unieważnienia małżeństwa, następuje poprzez naniesienie wzmianki w akcie małżeństwa. Jej wpisanie może nastąpić, jeżeli orzeczenie podlega uznaniu na obszarze Polski. Na podstawie przepisów ww. rozporządzenia uznaniu podlegają orzeczenia o rozwodzie, separacji i unieważnieniu małżeństwa wydane w państwach Unii Europejskiej poza Danią, w postępowaniach wszczętych po 1 maja 2004 r.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 wskazanej regulacji orzeczenia wydane w jednym Państwie Członkowskim są uznawane      w innych Państwach Członkowskich bez potrzeby przeprowadzania specjalnego postępowania. Brak konieczności przeprowadzania odrębnego postępowania nie oznacza jednak, że właściwy sąd zatwierdza dane orzeczenie z urzędu. Zainteresowana strona musi w tym celu wystąpić z odpowiednim wnioskiem              o uznanie wyroku rozwodowego i sporządzenie wzmianki o rozwodzie w akcie małżeństwa. Wniosek podlega opłacie skarbowej w wysokości 11 złotych. Jeżeli wnioskodawca jednocześnie prosi o wydanie odpisu skróconego aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie musi uiścić dodatkowe 22 zł, a jeśli wydany ma zostać zupełny odpis – 33 zł.

Do wniosku należy dołączyć odpowiednie dokumenty wskazane w art. 37 rozporządzenia, tj. odpis orzeczenia spełniającego warunki wymagane do uznania go za posiadający moc dowodową oraz świadectwo, wydane na żądanie zainteresowanej strony przez właściwy sąd lub organ Państwa Członkowskiego pochodzenia. Jest ono wydawane przy użyciu standardowego formularza określonego w załącznikach I i II do rozporządzenia. Dodatkowo, w wypadku orzeczenia zaocznego, strona wnioskująca o uznanie lub  wnosząca o wydanie klauzuli wykonalności zobowiązana jest do przedstawienia oryginału lub uwierzytelnionego odpisu dokumentu stwierdzającego, że pismo wszczynające postępowanie lub dokument równorzędny został doręczony stronie, która  się nie stawiła lub dokumentu stwierdzającego, że pozwany zaakceptował orzeczenie w sposób nie budzący wątpliwości. Wniosek składa się do właściwego urzędu stanu cywilnego, przed którym zawarto związek małżeński.

-----
NOWOŚĆ! Poradnik "Rozwód i separacja, kompendium wiedzy", zawierający odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania w trakcie spraw rozwodowych, dotyczących separacji oraz unieważnienia małżeństwa.
Publikacja dostępna online w formie elektronicznej, po zakupieniu przesyłana na skrzynkę pocztową w ciągu kilku minut.
 
Zapraszamy do przeczytania innych artykułów z sekcji prawo rodzinne oraz kontaktu z naszymi prawnikami.
Kancelaria świadczy także porady prawne przez Internet, zapraszamy do wypełnienia bezpłatnego formularza wyceny usługi.