W jaki sposób zmienić dziecku nazwisko?

publikacja: 2014-09-23, sekcja: prawo rodzinne

Zmiana nazwiska  dziecka wymaga zaangażowania jego przedstawicieli ustawowych. Należy mieć na uwadze przede wszystkim przepisy Ustawy z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska (Dz.U. Nr 220, poz. 1414) oraz kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Zgodnie z obowiązującymi regulacjami w zakresie sprawowania władzy rodzicielskiej jeżeli przysługuje ona obojgu rodzicom, każde z nich jest obowiązane                 i uprawnione do jej wykonywania. Jednakże o istotnych sprawach dziecka rodzice rozstrzygają wspólnie;     w braku porozumienia między nimi rozstrzyga sąd opiekuńczy (art. 97 kodeks rodzinny i opiekuńczy). Co więcej     w myśl art. 8 ust. 2 i 3 ustawy o zmianie imienia i nazwiska (zwaną dalej " u.z.i.n."), zmiana nazwiska jednego z rodziców rozciąga się na małoletnie dzieci pod warunkiem, że drugi z rodziców wyraził na to zgodę, chyba że nie ma on pełnej zdolności do czynności prawnych, nie żyje lub nie jest znany albo jest pozbawiony władzy rodzicielskiej. W przypadku braku porozumienia między rodzicami dziecka, każde z nich może zwrócić się do sądu opiekuńczego o wyrażenie zgody na zmianę nazwiska dziecka. Jeżeli w chwili zmiany nazwiska dziecko ukończyło 13 lat, potrzebne jest także wyrażenie przez nie zgody.

Wniosek o zezwolenie na zmianę nazwiska małoletniego składa się do Sądu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania małoletniego, mimo, że fizycznie to rodzic ubiega się o wydanie zezwolenia. Wniosek podlega opłacie w wysokości 40 zł. Do wniosku należy dołączyć uzasadnienie zawierające okoliczności przemawiające za wydaniem zezwolenia na zmianę nazwiska, pomimo braku zgody drugiego z rodziców, który       w takim postępowaniu występuje w charakterze uczestnika. Prawomocne postanowienie sądu opiekuńczego upoważniające do dokonania zmiany nazwiska dziecka zastępuje zgodę rodzica sprzeciwiającego się.

Zmiana imienia lub nazwiska małoletniego dziecka następuje na pisemny wniosek jego przedstawiciela ustawowego. Do wniosku dołącza się odpis zupełny aktu urodzenia małoletniego dziecka, odpis zupełny aktu małżeństwa oraz inne dokumenty uzasadniające zmianę nazwiska. Wniosek składa się do kierownika urzędu stanu cywilnego (albo jego zastępcy) właściwego ze względu na miejsce pobytu stałego wnioskodawcy czyli dziecka, w imieniu którego działa przedstawiciel ustawowy. W przypadku braku takiego miejsca - kierownik urzędu stanu cywilnego właściwy ze względu na ostatnie miejsce pobytu stałego wnioskodawcy albo jego zastępca. Decyzję o wyrażeniu zgody bądź o odmowie wyrażenia zgody na zmianę imienia lub nazwiska wydaje właściwy kierownik urzędu stanu cywilnego albo jego zastępca. Jeżeli nie można ustalić właściwości miejscowej w sposób wyżej wskazany, w sprawach rozstrzyga kierownik urzędu stanu cywilnego właściwy dla miasta stołecznego Warszawy albo jego zastępca.

Należy mieć na względzie, że zgodnie z treścią art. 4 u.z.i.n. zmiany imienia lub nazwiska można dokonać wyłącznie z ważnych powodów, w szczególności gdy dotyczą zmiany:

1) imienia lub nazwiska ośmieszającego albo nielicującego z godnością człowieka;

2) na imię lub nazwisko używane;

3) na imię lub nazwisko, które zostało bezprawnie zmienione;

4) na imię lub nazwisko noszone zgodnie z przepisami prawa państwa, którego obywatelstwo również się posiada.

Wojewódzki Sąd Administracyjny oceniając przesłanki uzasadniające zmianę nazwiska jednoznacznie wskazał,       że kwestia możliwości zmiany nazwiska, jego formy winna być rozpoznawana indywidualnie przy uwzględnieniu przesłanek określonych w art. 4 ustawy z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska (wyrok WSA z dnia 14 grudnia 2011 r., sygn. akt IV SA/Wa 1591/11).

-----
NOWOŚĆ! Poradnik "Rozwód i separacja, kompendium wiedzy", zawierający odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania w trakcie spraw rozwodowych, dotyczących separacji oraz unieważnienia małżeństwa.
Publikacja dostępna online w formie elektronicznej, po zakupieniu przesyłana na skrzynkę pocztową w ciągu kilku minut.
 
Zapraszamy do przeczytania innych artykułów z sekcji prawo rodzinne oraz kontaktu z naszymi prawnikami.
Kancelaria świadczy także porady prawne przez Internet, zapraszamy do wypełnienia bezpłatnego formularza wyceny usługi.