Jak uregulować kontakty z wnukiem?

publikacja: 2014-04-15, sekcja: prawo rodzinne

Przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego w oddziale 3. regulują kwestie dotyczące kontaktów z dzieckiem. Zgodnie z art. 113 § 1 i 2 k.r.o. normującym zasady osobistej styczności z dzieckiem,  niezależnie od władzy rodzicielskiej rodzice oraz ich dziecko mają prawo i obowiązek utrzymywania ze sobą kontaktów. Kontakty z dzieckiem obejmują w szczególności przebywanie z dzieckiem (odwiedziny, spotkania, zabieranie dziecka poza miejsce jego stałego pobytu) i bezpośrednie porozumiewanie się, utrzymywanie korespondencji, korzystanie z innych środków porozumiewania się na odległość, w tym ze środków komunikacji elektronicznej. Wszystkie przepisy ww.  oddziału stosuje się jednak odpowiednio do innych członków rodziny. Jak wskazał ustawodawca w art. 1136 k.r.o. przepisy te (art. 113-1135 k.r.o.) stosuje się odpowiednio do kontaktów rodzeństwa, dziadków, powinowatych w linii prostej, a także innych osób, jeżeli sprawowały one przez dłuższy czas pieczę nad dzieckiem.

Jeżeli dziecko przebywa stale u jednego z rodziców, sposób utrzymywania kontaktów z dzieckiem przez drugiego z nich rodzice określają wspólnie, kierując się dobrem dziecka i biorąc pod uwagę jego rozsądne życzenia; w braku porozumienia rozstrzyga sąd opiekuńczy (art. 1131 k.r.o.). Sąd opiekuńczy orzeknie również w zakresie utrzymywania kontaktów z dzieckiem przez dziadków jeżeli nie są oni w stanie dojść do porozumienia z rodzicami małoletniego.

Dziadkowie, którzy pragną realizować swoje prawo do utrzymywania kontaktów z wnukiem, powinni wystąpić do właściwego Sądu z wnioskiem o sądowe uregulowanie kontaktów, w którym muszą wskazać w jakiej częstotliwości i w jaki sposób chcieliby te kontakty utrzymywać. Ważne jest aby sprecyzować również czy kontakty miałyby się odbywać w miejscu zamieszkania małoletniego czy też poza nim, czy kontakty mają być realizowane w obecności osoby trzeciej np. matki małoletniego czy też pod jej nieobecność oraz czy dziadkowie chcieliby zabierać małoletniego do swojego miejsca zamieszkania z możliwością noclegu np. w weekendy.

W zakresie właściwości Sądu, zgodnie z art. 569 § 1 kodeksu postępowania cywilnego, właściwy wyłącznie jest sąd opiekuńczy miejsca zamieszkania osoby, której postępowanie ma dotyczyć czyli w sprawie o uregulowanie kontaktów będzie to sąd właściwy dla miejsca zamieszkania dziecka. W przypadku braku miejsca zamieszkania, sądem właściwym jest sąd opiekuńczy miejsca pobytu dziecka, a jeżeli brak i tej podstawy - właściwy jest sąd rejonowy dla m.st. Warszawy.

Składając wniosek o uregulowanie kontaktów z małoletnim konieczne jest uiszczenie opłaty od wniosku w wysokości 40 złotych oraz załączenie odpisu skróconego aktu urodzenia dziecka, którego postępowanie ma dotyczyć. Należy również wskazać uczestników postępowania tj. przedstawicieli ustawowych małoletniego, najczęściej jest to matka lub ojciec małoletniego oraz adresy ich zamieszkania.

-----
NOWOŚĆ! Poradnik "Rozwód i separacja, kompendium wiedzy", zawierający odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania w trakcie spraw rozwodowych, dotyczących separacji oraz unieważnienia małżeństwa.
Publikacja dostępna online w formie elektronicznej, po zakupieniu przesyłana na skrzynkę pocztową w ciągu kilku minut.
 
Zapraszamy do przeczytania innych artykułów z sekcji prawo rodzinne oraz kontaktu z naszymi prawnikami.
Kancelaria świadczy także porady prawne przez Internet, zapraszamy do wypełnienia bezpłatnego formularza wyceny usługi.