Zgłosiłem wierzytelność i co dalej?

publikacja: 2014-03-31, sekcja: prawo gospodarcze

Zgodnie z art. 236 ust. 1 Ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze wierzyciel osobisty upadłego, który chce uczestniczyć w postępowaniu upadłościowym, jeżeli niezbędne jest ustalenie jego wierzytelności, powinien   w terminie oznaczonym w postanowieniu o ogłoszeniu upadłości zgłosić sędziemu-komisarzowi swoją wierzytelność. Oznacza to, iż wszelkie próby dochodzenia swoich roszczeń na drodze postępowania sądowego (pozew o zapłatę, wniosek o nadanie nakazowi zapłaty klauzuli wykonalności itd.), spełzną na niczym. Jedyną szansą odzyskania wymagalnych należności  jest zgłoszenie swoich wierzytelności sędziemu-komisarzowi. Niektóre należności nie wymagają zgłoszenia, gdyż są umieszczane na liście wierzytelności     z urzędu, dotyczy to jednak jedynie tych wierzytelności, które ustawodawca wprost wskazał w przepisach ustawy:

  • należności ze stosunku pracy (art. 237 p.u.n.);
  • wierzytelności zabezpieczone ( art. 236 ust. 2-3 p.u.n.).

Zgłoszenia wierzytelności należy dokonać na piśmie w dwóch egzemplarzach, a ponadto należy dołączyć dokumenty, uzasadniające zgłoszenie, np. faktury VAT, rachunki, nakazy zapłaty itd. Załączniki stanowić mogą jedynie oryginały lub notarialnie poświadczone odpisy dokumentów, uzasadniających zgłoszenie. Poświadczenia odpisów może dokonać także radca prawny lub adwokat, będący pełnomocnikiem wierzyciela, który daną wierzytelność zgłasza. Niedopełnienie któregoś ze wskazanych wymogów bądź niepodanie informacji wskazanych w art. 240 p.u.n. oraz w sytuacji, gdy wniosek zawiera inne braki, uniemożliwiające nadanie zgłoszeniu biegu, skutkuje zwrotem wniosku bez wzywania do jego uzupełnienia. Tę praktykę sądy stosują wobec przedsiębiorców lub wierzycieli reprezentowanych przez pełnomocnika procesowego, wychodząc z założenia, że jako podmioty profesjonalne, powinny znać wymogi formalne, dotyczące zgłoszenia. Istnieje jednak możliwość uzupełnienia braków formalnych poprzez wniesienie nowego wniosku w terminie 7 dni od dostarczenia informacji o zwrocie i wówczas wierzytelność uznana jest za zgłoszoną         w dacie uzupełnienia braków ( o ile skutecznie uzupełniono braki).

Najważniejszy etap dochodzenia swoich roszczeń, następuje jednak po skutecznym zgłoszeniu wierzytelności. Zgodnie z art. 244 p.u.n. po upływie terminu do zgłoszenia wierzytelności i sprawdzeniu zgłoszonych wierzytelności syndyk, nadzorca sądowy albo zarządca sporządza listę wierzytelności. Jednak w interesie wierzyciela leży aby dowiadywać się czy taka lista została już sporządzona, w związku z czym sąd z urzędu nie informuje wierzycieli o podjętych czynnościach. Sędzia-komisarz po otrzymaniu listy wierzytelności, ogłasza jej sporządzenie poprzez obwieszczenie i ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (art. 255 p.u.n.). Bardzo istotnym jest aby wierzyciel posiadał wiedzę o dokonanym obwieszczeniu, ponieważ od tego dnia może w terminie dwóch tygodni złożyć sprzeciw co do uznania wierzytelności ( w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście) oraz co do odmowy uznania ( w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności).

Ten termin stanowi również czas na zapoznawanie się ze sporządzoną listą wierzytelności – najczęściej znajduje się ona w Sekretariacie Wydziału, w którym toczy się postępowanie upadłościowe. Wówczas wierzyciel może sprawdzić czy jego wierzytelność została uwzględniona, do jakiej kategorii została zaliczona oraz wysokość i przypisanie do kategorii innych wierzytelności. Dzięki uzyskanym informacjom wierzyciel ma szansę ocenić czy w ogóle istnieje możliwość odzyskania danej należności, a w związku z powyższym czy składanie sprzeciwu ma sens.

Biorąc pod uwagę powyższe fakty, skuteczne złożenie wniosku o zgłoszenie wierzytelności, to dopiero początek długiej drogi do odzyskania swoich należności. Najistotniejszy dla wierzycieli jednak wydaje się etap obwieszczenia listy wierzytelności, od kiedy biegnie dla nich dwutygodniowy termin na zgłaszanie sprzeciwu. Ustawodawca nie określił w jakim czasie od momentu upływu terminu na zgłaszanie wierzytelności, sędzia-komisarz ma obowiązek sporządzić listę wierzytelności. W związku z tym może to nastąpić w terminie tygodnia, miesiąca albo nawet roku, jednak powzięcie wiedzy o ogłoszeniu listy, jest obowiązkiem i uprawnieniem wierzyciela.

-----
Zapraszamy do przeczytania innych artykułów z sekcji prawo gospodarcze oraz kontaktu z naszymi prawnikami.
Kancelaria świadczy także porady prawne przez Internet, zapraszamy do wypełnienia bezpłatnego formularza wyceny usługi.