Dodaj PESEL do umowy

publikacja: 2013-10-12, sekcja: prawo cywilne

Zgodnie z nowymi przepisami, dotyczącymi identyfikacji osób fizycznych i prawnych, nie wystarczą już podstawowe dane osobowe, zwyczajowo umieszczane we wszelkich umowach i pismach urzędowych. W kodeksie postępowania cywilnego, został dodany art. 2081 o następującej treści:

Art. 2081. Sąd z urzędu ustala numer PESEL pozwanego będącego osobą fizyczną, jeżeli jest on obowiązany do jego posiadania lub posiada go nie mając takiego obowiązku, lub numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku jego braku - numer w innym właściwym rejestrze, ewidencji lub NIP pozwanego niebędącego osobą fizyczną, który nie ma obowiązku wpisu we właściwym rejestrze lub ewidencji, jeżeli jest on obowiązany do jego posiadania.

Obowiązujący od lipca bieżącego roku przepis oznacza, że warto, a nawet należy umieszczać w zawieranych umowach (o pracę, zlecenia, najmu, sprzedaży itd.), więcej informacji o danej osobie fizycznej niż tylko imię, nazwisko oraz adres zamieszkania. W razie ewentualnego sporu sądowego, sąd będzie domagał się od powoda lub wnioskodawcy podania numeru PESEL stron lub takich danych pozwanego, które pozwolą go zidentyfikować w bazie PESEL. Powszechny Elektroniczny System Ewidencji Ludności to rejestr, który zawiera następujące dane:

 1. nazwisko i imię (imiona);
 2. nazwisko rodowe;
 3. imiona i nazwiska rodowe rodziców;
 4. data urodzenia;
 5. miejsce urodzenia;
 6. kraj urodzenia;
 7. stan cywilny;
 8. numer aktu urodzenia i oznaczenie urzędu stanu cywilnego, w którym ten akt został sporządzony;
 9. płeć;
 10. numer PESEL;
 11. obywatelstwo albo status bezpaństwowca;
 12. imię i nazwisko rodowe oraz numer PESEL małżonka, jeżeli został mu nadany;
 13. data zawarcia związku małżeńskiego, numer aktu małżeństwa i oznaczenie urzędu stanu cywilnego, w którym ten akt został sporządzony, data rozwiązania związku małżeńskiego, sygnatura akt i oznaczenie sądu, który rozwiązał małżeństwo, sygnatura akt i oznaczenie sądu, który ustalił nieistnienie małżeństwa, sygnatura akt i oznaczenie sądu, który unieważnił małżeństwo, data zgonu małżonka albo data znalezienia jego zwłok, numer jego aktu zgonu i oznaczenie urzędu stanu cywilnego, w którym ten akt został sporządzony;
 14. adres i data zameldowania na pobyt stały;
 15. kraj miejsca zamieszkania;
 16. kraj poprzedniego miejsca zamieszkania;
 17. data wymeldowania z miejsca pobytu stałego;
 18. adres i data zameldowania na pobyt czasowy oraz data upływu deklarowanego terminu pobytu;
 19. data wymeldowania z miejsca pobytu czasowego;
 20. data wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy i wskazanie kraju wyjazdu;
 21. data powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy;
 22. seria, numer i data ważności ostatniego wydanego dowodu osobistego obywatela polskiego oraz oznaczenie organu wydającego dokument;
 23. seria, numer i data ważności ostatniego wydanego paszportu obywatela polskiego;
 24. seria, numer i data ważności dokumentu podróży cudzoziemca, a w przypadku cudzoziemców, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 3 lit. a i b, ważnego dokumentu podróży lub innego ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość i obywatelstwo;
 25. data upływu deklarowanego przez cudzoziemca terminu pobytu;
 26. data zgonu albo data znalezienia zwłok, numer aktu zgonu i oznaczenie urzędu stanu cywilnego, w którym ten akt został sporządzony.

Jeżeli więc nie jesteśmy w stanie uzyskać od osoby, z którą chcemy zawrzeć umowę, numeru PESEL, powinniśmy dołożyć wszelkiej staranności, aby w umowie znajdowały się inne informacje o danej osobie data i miejsce urodzenia, seria i numer dowodu, imiona rodziców, numer NIP), na podstawie których Sąd będzie w stanie otrzymać niezbędne dane z rejestru.

Jest to informacja szczególnie istotna, gdyż Sąd w oparciu o brak numeru PESEL lub innych danych pozwalających na jego ustalenie z urzędu, ma prawo zawiesić postępowanie, co może utrudnić, a jednocześnie znacząco wydłużyć przebieg postępowania sądowego.

-----
Zapraszamy do przeczytania innych artykułów z sekcji prawo cywilne oraz kontaktu z naszymi prawnikami.
Kancelaria świadczy także porady prawne przez Internet, zapraszamy do wypełnienia bezpłatnego formularza wyceny usługi.