Jak odzyskać należność gdy firmie grozi upadłość

publikacja: 2013-10-05, sekcja: prawo gospodarcze

Zdarza się, że w trakcie prowadzonego postępowania, pozwany będący dłużnikiem powoda, ogłasza upadłość obejmującą likwidację jego majątku. Jakie skutki rodzi to dla wierzyciela takiego dłużnika, który już wystąpił w tej sprawie do Sądu?

Zgodnie z art. 1821 Kodeksu postępowania cywilnego, Sąd wyda postanowienie o umorzeniu postępowania, jeśli zostanie ogłoszona upadłość pozwanego obejmująca likwidację jego majątku. W związku z powyższym rodzi się pytanie czy warto wytaczać powództwo przeciwko dłużnikowi, któremu grozi upadłość, czy lepiej jednak skorzystać z instytucji zabezpieczenia majątku dłużnika, uregulowanej w Ustawie Prawo upadłościowe i naprawcze?

Na podstawie art. 36 ww. Ustawy wiemy, że jeżeli z wnioskiem o ogłoszenie upadłości wystąpi wierzyciel lub inny uprawniony, zabezpieczenia dokonuje się na jego żądanie, a sąd w przedmiocie zabezpieczenia orzeka niezwłocznie.

W rozdziale 2. powyższej ustawy wymienione są sposoby, za pomocą, których Sąd może zabezpieczyć majątek dłużnika, do których zaliczamy m.in. ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego oraz zabezpieczenie przez ustanowienie zarządu przymusowego nad majątkiem dłużnika. Drugi ze sposobów stosuje się, gdy zachodzi obawa, że dłużnik będzie ukrywał swój majątek lub w inny sposób działał na szkodę wierzycieli, a także gdy dłużnik nie wykonuje poleceń tymczasowego nadzorcy sądowego. Przy zastosowaniu jednego z powyższych sposobów zabezpieczenia, wierzyciel ma gwarancję, że pomimo upadłości dłużnika, jego wierzytelności zostaną zaspokojone, szczególnie jeśli wierzyciel sam wystąpił z wnioskiem o ogłoszenie upadłości dłużnika. Jednocześnie, zgodnie z art. 44 § 1 przytaczanej Ustawy, Sąd może zwołać wstępne zgromadzenie wierzycieli w celu podjęcia uchwały co do sposobu prowadzenia postępowania upadłościowego, wyboru rady wierzycieli oraz zawarcia układu. Powołane zgromadzenie może podjąć uchwały co do prowadzenia dalszego postępowania upadłościowego z możliwością zawarcia układu albo likwidacji majątku oraz wyboru rady wierzycieli; może także wyrazić opinię co do wyboru osoby syndyka, nadzorcy sądowego albo zarządcy (art. 45).

Tym samym skorzystanie z instytucji zabezpieczenia w oparciu o Prawo upadłościowe i naprawcze, jest gwarantem, nie tylko zaspokojenia wszelkich wierzytelności, ale również daje możliwość czynnego uczestnictwa i decydowania o kształcie postępowania przeciwko upadłemu dłużnikowi. Jednocześnie po ogłoszeniu upadłości, majątek upadłego dłużnika zostaje objęty w zarząd przez syndyka albo zarządcę, albo zostaje objęty nadzorem przez nadzorcę sądowego. Oznacza to, że dłużnik nawet po ogłoszeniu upadłości, nie ma możliwości ukrywania swojego majątku czy też działania w inny sposób na szkodę wierzycieli. Jednocześnie zgodnie z art. 51 pkt 1 ww. Ustawy Sąd uwzględniając wniosek o ogłoszenie upadłości, wydaje postanowienie o ogłoszeniu upadłości, w którym między innymi wzywa wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż miesiąc i nie dłuższym niż trzy miesiące. Jednak powzięcie wiadomości o upadłości dłużnika w takim momencie, daje wierzycielowi możliwość jedynie ustawienia się w długiej kolejce niezaspokojonych wierzytelności upadłego i sprawia, że na ich pokrycie, może zabraknąć środków.

Warto więc zauważyć, że w przypadku dłużnika, któremu grozi upadłość, a którego długi są znaczne, wystąpienie z wnioskiem o ogłoszenie upadłości, a tym samym zagwarantowanie zabezpieczenia przez Sąd majątku dłużnika, może okazać się narzędziem najbardziej skutecznym.

-----
Zapraszamy do przeczytania innych artykułów z sekcji prawo gospodarcze oraz kontaktu z naszymi prawnikami.
Kancelaria świadczy także porady prawne przez Internet, zapraszamy do wypełnienia bezpłatnego formularza wyceny usługi.