Co to jest piecza zastępcza?

publikacja: 2013-02-13, sekcja: prawo rodzinne

Z dniem 1 stycznia 2012 r. weszła w życie ustawa z dnia 9 stycznia 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2011 r., nr 149, poz. 887). Jednym z zagadnień regulowanych przez ten akt prawny jest właśnie problematyka pieczy zastępczej.

Zgodnie z przepisami tej ustawy, a właściwie art. 32, o pieczy zastępczej możemy mówić w przypadku niemożności zapewnienia dziecku opieki i wychowania przez rodziców. Obowiązek zorganizowania takiej pieczy zastępczej został nałożony na powiat. Głównymi celami tej instytucji jest praca z rodziną - umożliwiającą powrót dziecka do rodziny lub gdy jest to niemożliwe - dążenie do przysposobienia dziecka, a także przygotowanie dziecka do godnego, samodzielnego i odpowiedzialnego życia, pokonywania trudności życiowych zgodnie z zasadami etyki, nawiązywania i podtrzymywania bliskich, osobistych i społecznie akceptowanych kontaktów z rodziną i rówieśnikami, w celu łagodzenia skutków doświadczania straty i separacji oraz zdobywania umiejętności społecznych i zaspokojenia potrzeb emocjonalnych dzieci, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb bytowych, zdrowotnych, edukacyjnych i kulturalno-rekreacyjnych. Ustawa wskazuje również dwie możliwe formy sprawowania pieczy zastępczej: rodzinną oraz instytucjonalną. Pieczę rodzinną pełnią rodziny zastępcze albo rodzinne domy dziecka. Natomiast pieczę instytucjonalną sprawują placówki opiekuńczo-wychowawcze, regionalne placówki opiekuńczo-terapeutyczne albo interwencyjne ośrodki preadopcyjne.

Istotnym faktem jest to, że umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej następuje z reguły na podstawie orzeczenia sądu. W przypadku pilnej konieczności, na wniosek lub za zgodą rodziców dziecka, możliwe jest również umieszczenie dziecka w rodzinnej pieczy zastępczej, na podstawie umowy zawartej między rodziną zastępczą lub prowadzącym rodzinny dom dziecka a starostą. O zawartej umowie starosta musi jednak niezwłocznie zawiadomić sąd.

W zasadzie objęcie dziecka jedną z form pieczy zastępczej następuje na okres nie dłuższy niż do osiągnięcia pełnoletności. Przepisy ustawy wskazują jednak, że osoba, która osiągnęła pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej, może również przebywać w dotychczasowej rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka albo placówce opiekuńczo-wychowawczej, ale za ich zgodą i do ukończenia 25. roku życia, jeżeli spełnia pewne warunki, to znaczy: uczy się albo do tego legitymuje się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

-----
NOWOŚĆ! Poradnik "Rozwód i separacja, kompendium wiedzy", zawierający odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania w trakcie spraw rozwodowych, dotyczących separacji oraz unieważnienia małżeństwa.
Publikacja dostępna online w formie elektronicznej, po zakupieniu przesyłana na skrzynkę pocztową w ciągu kilku minut.
 
Zapraszamy do przeczytania innych artykułów z sekcji prawo rodzinne oraz kontaktu z naszymi prawnikami.
Kancelaria świadczy także porady prawne przez Internet, zapraszamy do wypełnienia bezpłatnego formularza wyceny usługi.