Zabezpieczenie roszczenia na mieniu wchodzącym w skład majątku wspólnego małżonków

publikacja: 2012-11-17, sekcja: prawo gospodarcze

W świetle art. 7431 § 1 k.p.c. "postanowienie o udzieleniu zabezpieczenia wydane przeciwko osobie pozostającej w związku małżeńskim stanowi podstawę do podjęcia czynności związanych z wykonaniem zabezpieczenia na mieniu wchodzącym w skład majątku wspólnego". Aby zrozumieć sens instytucji zabezpieczenia roszczenia na składniku wchodzącym do majątku wspólnego małżonków, należy mieć na uwadze nie tylko brzmienie, lecz także funkcję tegoż przepisu.

Wobec ratio legis art. 7431 § 1 k.p.c. polegającej na ułatwieniu dokonania zabezpieczenia, uznać należy, iż prawodawca dopuścił możliwość zabezpieczenia roszczenia na mieniu wchodzącym w skład majątku wspólnego bez uzyskania klauzuli wykonalności przeciw małżonkowi obowiązanego. Należy pamiętać ponadto, iż przywołany przepis odnosi się zarówno do umownej, jak i ustawowej wspólności majątkowej, dotycząc zarazem wszystkich objętych nią składników.

Ze względu na powyższe możliwym jest między innymi ustanowienie hipoteki przymusowej na podstawie postanowienia sądu o udzieleniu zabezpieczenia na nieruchomości, wchodzącej w skład majątku wspólnego małżonków, nawet jeśli jeden z małżonków nie jest pozwanym w sprawie dotyczącej zaspokojenia roszczenia wierzyciela drugiego z małżonków (a zatem gdy stroną postępowania zabezpieczającego - obowiązanym - będzie jedynie drugi z małżonków).

Oczywiście przy wykładni art. 7431 § 1 k.p.c. należy mieć na względzie również przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, ponieważ artykuł ten w żadnym razie nie zmienia zasad odpowiedzialności małżonków za zobowiązania wynikających właśnie z k.r.o. Należy zatem pamiętać, iż w pewnych sytuacjach możliwość zastosowania powyższej regulacji zostaje wyłączona.

-----
Zapraszamy do przeczytania innych artykułów z sekcji prawo gospodarcze oraz kontaktu z naszymi prawnikami.
Kancelaria świadczy także porady prawne przez Internet, zapraszamy do wypełnienia bezpłatnego formularza wyceny usługi.