Odwołanie darowizny niewykonanej i wykonanej

publikacja: 2012-06-11, sekcja: prawo cywilne

Odwołanie darowizny niewykonanej.

Zgodnie z kodeksem cywilnym darczyńca może odwołać darowiznę jeszcze nie wykonaną, jeżeli po zawarciu umowy jego stan majątkowy uległ takiej zmianie, że wykonanie darowizny nie może nastąpić bez uszczerbku dla jego własnego utrzymania odpowiednio do jego usprawiedliwionych potrzeb albo bez uszczerbku dla ciążących na nim ustawowych obowiązków alimentacyjnych. Zatem odwołanie darowizny jeszcze nie wykonanej może nastąpić z uwagi na istotną zmianę stanu majątkowego darczyńcy na jego niekorzyść. Odwołanie darowizny następuje na mocy oświadczenia darczyńcy w formie pisemnej. Z chwilą złożenia oświadczenia woli darczyńca zostaje zwolniony z obowiązku wykonania świadczenia.

Odwołanie darowizny wykonanej.

Kodeks cywilny dopuszcza także możliwość odwołania darowizny wykonanej, jeżeli obdarowany dopuścił się względem darczyńcy rażącej niewdzięczności. Zatem uprawnienie do odwołania darowizny jest uzależnione zachowania osoby obdarowanej względem darczyńcy. Wskazuje się, iż rażąca niewdzięczność zachodzi wówczas, gdy zachowanie obdarowanego jest wysoce niewłaściwe i krzywdzące darczyńcę, do przykładowych sytuacji uzasadniających odwołanie darowizny zalicza się popełnienie przestępstwa przeciwko życiu, zdrowiu lub czci albo przeciwko majątkowi darczyńcy oraz o naruszenie przez obdarowanego spoczywających na nim obowiązków wynikających ze stosunków osobistych, w tym również rodzinnych, łączących go z darczyńcą, oraz obowiązku wdzięczności. Rażąca niewdzięczność musi wystąpić po zawarciu umowy.

Postępowanie dotyczące odwołania darowizny jest niezwykle skomplikowanym przedsięwzięciem wymagającym bez wątpienia pomocy fachowego pełnomocnika procesowego.

-----
Zapraszamy do przeczytania innych artykułów z sekcji prawo cywilne oraz kontaktu z naszymi prawnikami.
Kancelaria świadczy także porady prawne przez Internet, zapraszamy do wypełnienia bezpłatnego formularza wyceny usługi.