Umowa zlecenie zmiany w 2017 r. -o czym pamiętać? co powinna zawierać?

publikacja: 2016-12-13, sekcja: prawo cywilne

Minimalna stawka godzinowa dla pracujących na podstawie umowy zlecenie oraz umowie o świadczenie usług – takie rozwiązanie ustanawia nowelizacji ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, która ma zacząć obwiązywać od 1 stycznia 2017 r. Od tego dnia minimalna stawka godzinowa dla niektórych umów cywilnoprawnych wynosić będzie 13 zł za godzinę.  

Kogo dotyczą nowe stawki godzinowe w umowie zlecenie i o świadczeni usług

Nowe przepisu obowiązują w stosunku do przyjmujących zlecenie lub świadczących usługi jako:

 a) osoba fizyczna wykonująca działalność gospodarczą zarejestrowaną w Rzeczypospolitej Polskiej albo w państwie niebędącym państwem członkowskim Unii Europejskiej lub państwem Europejskiego Obszaru Gospodarczego, niezatrudniająca pracowników lub niezawierająca umów ze zleceniobiorcami albo

b) osoba fizyczna niewykonująca działalności gospodarczej

która przyjmuje zlecenie lub świadczy usługi na podstawie umów, o których mowa w art. 734 i art. 750 Kodeksu Cywilnego, na rzecz przedsiębiorcy albo na rzecz innej jednostki organizacyjnej, w ramach prowadzonej przez te podmioty działalności.

Ustawa przewiduje również wyłączenia w zakresie obowiązujących przepisów. Wyłączenia te polegają na utworzeniu katalogu przypadków, do których minimalna stawka godzinowa nie ma zastosowania. Należą do nich m.in.:

  1. umowy zgodnie z którymi o miejscu i czasie wykonania zlecenia lub świadczenia usług decyduje przyjmujący zlecenie lub świadczący usługi i przysługuje mu wyłącznie wynagrodzenie prowizyjne,
  2. umowy dotyczących usług opiekuńczych i bytowych realizowanych poprzez prowadzenie rodzinnego domu pomocy na podstawie,
  3. umowy w przedmiocie prowadzenia rodzinnego domu dziecka.

O czym pamiętać ?

Należy również wskazać, ze zgodnie z przepisami wypłacanie wynagrodzenia przyjmującemu zlecenie lub świadczącemu usługi niższego niż obowiązująca wysokość minimalnej stawki godzinowej stanowi wykroczenie i może doprowadzić do poniesienia przez pracodawcę odpowiedzialności karnej.  

W związku z powyższym należy w sposób odpowiedni skonstruować nowe umowy cywilnoprawne, tak aby zawierały wszelkie obligatoryjne elementy do jakich zobowiązuje  ustawa. Zgodnie z przepisami w umowie należy określić sposob potwierdzania liczby przepracowanych godzin. Trzeba pamiętać również o tym kiedy powinna nastąpić wypłata wynagrodzenia w szczególności przypadku umów zawartych na czas dłuższy niż 1 miesiąc. Dodać należy również, że w umowie nie można zawierać zapisu np. "przyjmujący zlecenie zrzeka się  prawa do wynagrodzenia w wysokości wynikającej z wysokości minimalnej stawki godzinowej". Taki zapis jest bowiem niedopuszczalny. 

Sporządzając umowę należy pamiętać o wszelkich jej niezbędnych elementach, tak aby w sposób maksymalnie możliwy zabezpieczyć strony. W przygotowaniu odpowiedniej umowy pomóc może specjalista zajmujący się daną dziedziną prawa np. adwokat.

Nowelizacja przepisów nakłada również na przedsiębiorcę lub inną jednostkę organizacyjną, obowiązek przechowania dokumentów określających sposób potwierdzania liczby godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług  oraz dokumentów potwierdzających liczbę godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług.

-----
Zapraszamy do przeczytania innych artykułów z sekcji prawo cywilne oraz kontaktu z naszymi prawnikami.
Kancelaria świadczy także porady prawne przez Internet, zapraszamy do wypełnienia bezpłatnego formularza wyceny usługi.